Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 4052/2012-Ευρ.Συμβουλ.Εργαζ./Προσ. απασχόληση

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 53 - Ευθύνη για τη σύσταση ευρωπαϊ...

Άρθρο 54 - Ειδική διαπραγματευτική ομάδ...

Άρθρο 55 - Λειτουργία και καθήκοντα ειδι...

Άρθρο 56 - Περιεχόμενο της συμφωνίας (Άρ...

Άρθρο 57 - Εφαρμογή συμπληρωματικών δια...

Άρθρο 58 - Σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίο...

Άρθρο 59 - Σύνθεση ευρωπαϊκού συμβουλίο...

Άρθρο 60 - Αρμοδιότητες ευρωπαϊκού συμβ...

Άρθρο 61 - Λειτουργία ευρωπαϊκού συμβου...

Άρθρο 62 - Εμπιστευτικές πληροφορίες (Άρ...

Άρθρο 63 - Λειτουργία του ευρωπαϊκού συμ...

Άρθρο 64 - Ρόλος, προστασία και διευκολύ...

Άρθρο 65 - Τήρηση υποχρεώσεων (Άρθρο 11 πα...

Άρθρο 66 - Σχέση με άλλες κοινοτικές και ...

Άρθρο 67 - Προσαρμογή (Άρθρο 13 της Οδηγία...

Άρθρο 68 - Ισχύουσες συμφωνίες (Άρθρο 14 τ...

Άρθρο 69 - Εφαρμογή άρθρου 2 παράγραφος 2...

Άρθρο 70 - (Τρόπος εκλογής)...

Άρθρο 71 - (Ειδική διαπραγματευτική ομάδ...

Άρθρο 72 - Θέματα πληροφόρησης...

Άρθρο 73 - Κυρώσεις...

Άρθρο 74 - Εφαρμογή, επέκταση, λήξη και ε...

Άρθρο 75 - Γνωστοποίηση στοιχείων στο Σ....

Άρθρο 76 - Καταργητική διάταξη (Άρθρο 17 τ...

Άρθρο 77 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 78 - Ορισμοί (Άρθρο 2 της οδηγίας) ...

Άρθρο 79 - Απαγόρευση της απασχόλησης πα...

Άρθρο 80 - Υποχρεώσεις των εργοδοτών (Άρ...

Άρθρο 81 - Καταβολή καθυστερούμενων οφε...

Άρθρο 82 - Συμβάσεις υπεργολαβίας (Άρθρο...

Άρθρο 83 - Διευκόλυνση καταγγελιών (άρθρ...

Άρθρο 84 - Απασχόληση παρανόμως διαμενό...

Άρθρο 85 - Χρηματικές κυρώσεις (εφαρμογή...

Άρθρο 86 - Δικαιώματα παράνομα απασχολο...

Άρθρο 87 - Άλλα μέτρα (εφαρμογή της παραγ...

Άρθρο 88 - Ποινικές κυρώσεις (εφαρμογή τ...

Άρθρο 89 - Χορήγηση άδειας διαμονής (εφα...

Άρθρο 90 - Επιθεωρήσεις (εφαρμογή άρθρων...

Άρθρο 91 - Λοιπές διατάξεις...

Άρθρο 92 - (Μη τήρηση των υποχρεώσεων)...

Άρθρο 93 - (Κλήτευση εργοδότη)...

Άρθρο 94 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 95 - Σκοπός-Αντικείμενο...

Άρθρο 97 - Έκθεση εφαρμογής των Οδηγιών 8...

Άρθρο 98 - Αντικείμενο Ιδιωτικών Γραφεί...

Άρθρο 99 - Σύσταση Ιδιωτικών Γραφείων Ευ...

Άρθρο 100 - Διευθυντής Ι.Γ.Ε.Ε. ...

Άρθρο 101 - Όροι, προϋποθέσεις και δικαιο...

Άρθρο 102 - Υποκαταστήματα των Ι.Γ.Ε.Ε. ...

Άρθρο 103 - Διαδικασία για την έναρξη άσκ...

Άρθρο 104 - Υποχρεώσεις των Ι.Γ.Ε.Ε. και τω...

Άρθρο 105 - Έλεγχος των Ι.Γ.Ε.Ε....

Άρθρο 106 - Ύψος και τρόπος καταβολής τιμ...

Άρθρο 107 - Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιώ...

Άρθρο 108 - Διοικητικές και ποινικές κυρώ...

Άρθρο 109 - Διακοπή άσκησης της δραστηριό...

Άρθρο 110 - Μεταβατικές διατάξεις ...

Άρθρο 111 - Τροποποιούμενες διατάξεις ...

Άρθρο 112 - Καταργητικές διατάξεις ...

Άρθρο 113 - Σκοπός...

Άρθρο 114 - Πεδίο εφαρμογής ...

Άρθρο 115 - Ορισμοί...

Άρθρο 116 - Περιορισμοί ή απαγορεύσεις...

Άρθρο 117 - Αρχή της ίσης μεταχείρισης ...

Άρθρο 118 - Πρόσβαση σε θέση εργασίας, συλ...

Άρθρο 119 - Εκπροσώπηση των προσωρινά απα...

Άρθρο 120 - Ενημέρωση των εκπροσώπων των ...

Άρθρο 121 - Κυρώσεις...

Άρθρο 122 - Αντικείμενο Επιχειρήσεων Προ...

Άρθρο 123 - Σύσταση και Λειτουργία Επιχει...

Άρθρο 124 - Κατοχύρωση Εργασιακών Δικαιω...

Άρθρο 125 - Ασφάλεια και υγεία στην εργασ...

Άρθρο 126 - Οικονομικές και ασφαλιστικές ...

Άρθρο 127 - Έλεγχος των Επιχειρήσεων Προσ...

Άρθρο 128 - Κυρώσεις...

Άρθρο 129 - Εξουσιοδοτήσεις...

Άρθρο 130 - Εξουσιοδοτήσεις ...

Άρθρο 131 - Ισχύς διατάξεων εργατικής νομ...

Άρθρο 132 - Τροποποιούμενες διατάξεις ...

Άρθρο 133 - Καταργητικές διατάξεις ...

Άρθρο 53 - Ευθύνη για τη σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς (Άρθρο 4 της Οδηγίας)

1. Η κεντρική διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των προϋποθέσεων και την παροχή των μέσων που είναι αναγκαία για τη σύσταση του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση, που προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1, στην επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας και τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.

2. Όταν η κεντρική διοίκηση δεν βρίσκεται σε κράτος -μέλος, την ευθύνη της ανωτέρω παραγράφου έχει ο εκπρόσωπος που ορίζεται από την κεντρική διοίκηση σε κράτος-μέλος. Εάν δεν έχει οριστεί τέτοιος εκπρόσωπος, την ευθύνη τότε έχει η διοίκηση της εγκατάστασης ή της επιχείρησης του ομίλου, η οποία απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων σε κράτος - μέλος.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι, ή σε περίπτωση απουσίας εκπροσώπων, η διοίκηση, κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, θεωρείται κεντρική διοίκηση.

4. Κάθε διοίκηση επιχείρησης - μέλους ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, καθώς και η κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 κεντρική διοίκηση ή η κατά τεκμήριο κεντρική διοίκηση της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση και τη διαβίβαση στα ενδιαφερόμενα μέρη για την εφαρμογή του παρόντος νόμου των απαραίτητων πληροφοριών για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 6, και ιδίως των πληροφοριών που αφορούν τη δομή της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων και τον αριθμό των εργαζομένων. Η υποχρέωση αυτή αφορά, ιδίως, τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό εργαζομένων κατά το άρθρο 51 παράγραφος 1 περιπτώσεις α' και γ'.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.