Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 23 - Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κε−
φαλαίου, νοούνται ως:
α) «Πολίτης τρίτης χώρας», κάθε πρόσωπο που δεν
είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια
του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) «Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης»: απασχόληση
προσώπου, το οποίο:
i) προστατεύεται με βάση την ελληνική εργατική νο−
μοθεσία ως μισθωτός, που παρέχει γνήσια και αποτελε−
σματική εργασία για λογαριασμό ή υπό την καθοδήγηση
άλλου, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που έχει λάβει
η σχέση αυτή,
ii) αμείβεται και
iii) έχει την απαιτούμενη επαρκή και ειδική γνώση, που
αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα,
όπως αυτά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο.
γ) «Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής
«Μπλε κάρτα της Ε.Ε.»)»: η άδεια που φέρει τη μνεία
«Μπλε κάρτα της Ε.Ε.», και επιτρέπει στον κάτοχό της
να διαμένει και να εργάζεται νόμιμα στην Ελληνική
Επικράτεια, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κε−
φαλαίου.
δ) «Πρώτο κράτος − μέλος»: το κράτος − μέλος της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης το οποίο χορήγησε για πρώτη φορά
τη «Μπλε κάρτα» σε πολίτη τρίτης χώρας.
ε) «Δεύτερο κράτος − μέλος»: κάθε κράτος − μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφορετικό από το πρώτο
κράτος − μέλος.
στ) «Μέλη οικογένειας»: οι πολίτες τρίτων χωρών όπως
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4, παρ.1 του υπ’ αριθ. 131/2006
προεδρικού διατάγματος «Εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το
δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (Α΄ 143).
ζ) «Υψηλά επαγγελματικά προσόντα»: τα προσόντα
που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή εφόσον αυτό προβλέπεται, κατά παρέκ−
κλιση, από την εθνική νομοθεσία, από πέντε τουλάχιστον
έτη επαγγελματικής εμπειρίας επιπέδου ανάλογου προς
τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχετικής
με το επάγγελμα ή τον τομέα που προσδιορίζεται στη
σύμβαση εργασίας.
η) «Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»: δι−
πλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τυπικών προ−
σόντων, εκδοθέντα από αρμόδια αρχή με τα οποία
πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος
εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, δηλαδή
μιας δέσμης μαθημάτων που παρέχονται από εκπαιδευ−
τικό ίδρυμα, το οποίο αναγνωρίζεται από το κράτος στο
οποίο βρίσκεται ως ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Για
τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, ένας τίτλος
σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη,
υπό τον όρο ότι οι σπουδές που απαιτήθηκαν για την
απόκτησή του διήρκεσαν τουλάχιστον τρία έτη.
θ) «Επαγγελματική εμπειρία»: ο χρόνος πραγματικής
και νόμιμης άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλμα−
τος.
ι) «Νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα»: το νομοθε−
τικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, όπως ορίζεται στο άρ−
θρο 3 παράγραφος 1, εδάφιο α΄ του υπ’ αρίθ. 38/2010
προεδρικού διατάγματος «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων» (Α΄ 78).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.