Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Αντικείμενον ...

Άρθρο 2 - Εννοιαι όρων και Γενικοί Ορισ...

Άρθρο 3 - Ανώτατον Συμβούλιον Εθνικής Α...

Άρθρο 4 - Υπουργείον Εθνικής Αμύνης ...

Άρθρο 5 - Λοιπά Υπουργεία ...

Άρθρο 6 - Επιτροπαί εξ Υπουργών και εξ Ε...

Άρθρο 7 - Αρμόδιον διά την Εκχώρησιν Πα...

Άρθρο 8 - Πολιτική Σχεδίαση Εκτακτης Αν...

Άρθρο 9 - Πολιτική Σχεδίαση Εκτακτης Αν...

Άρθρο 10 - Πολιτική Σχεδίαση Εκτακτης Αν...

Άρθρο 11 - Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικ...

Άρθρο 12 - Οργανισμών και Επιχειρήσεων Π...

Άρθρο 13 - Πολιτικών Κρατικών υπηρεσιών ...

Άρθρο 14 - Oργάνωσiς και αρμοδιότητες υπη...

Άρθρο 15 - Oργάνωσiς και αρμοδιότητες υπη...

Άρθρο 16 - Νομαρχιών...

Άρθρο 17 - Επάνδρωσις θέσεων Προϊσταμέν...

Άρθρο 18 - Μέτρα Πολιτικής Κινητοποιήσε...

Άρθρο 19 - Κήρυξις Πολιτικής Κινητοποιή...

Άρθρο 20 - Συνέπειαι Πολιτικής Κινητοπο...

Άρθρο 21 - Υποχρεώσεις - Δεσμεύσεις ...

Άρθρο 22 - Επιτάξεις ...

Άρθρο 23 - Πολιτική Επιστράτευσις ...

Άρθρο 24 - Μέτρα Πολιτικής Αμύνης ...

Άρθρο 25 - Υπηρεσίαι Πολιτικής Αμύνης ...

Άρθρο 26 - Μονάδες Πολιτικής Αμύνης ...

Άρθρο 27 - Συμβούλιον Πολιτικής Αμύνης...

Άρθρο 28 - Γενικαί Υποχρεώσεις ...

Άρθρο 29 - Σχολή Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκ...

Άρθρο 30 - Ειδικαί Υποχρεώσεις ...

Άρθρο 31 - Διαφώτισις Αμάχου Πληθυσμού ...

Άρθρο 32 - Προγραμματισμός - Πιστώσεις ...

Άρθρο 33 - Δαπάναι...

Άρθρο 34 - Αποζημιώσεις ...

Άρθρο 35 - Ποινικαί Διατάξεις ...

Άρθρο 36 - Δικονομικαί Διατάξεις ...

Άρθρο 37 - Τελικαί Διατάξεις ...

Άρθρο 38 - Μεταβατικαί Διατάξεις ...

Άρθρο 39 - Καταργούμεναι Διατάξεις ...

Άρθρο 40 - Εναρξις Ισχύος ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενον

Η προς διασφάλισιν της Εθνικής Αμύνης εν πολέμω και αντιμετώπισιν εκτάκτων αναγκών απαραίτητος του Εθνους επιδιώκεται διά της από της ειρηνικής περιόδου οργανώσεως, προπαρασκευής και κινητοποιήσεως απασών των Πολιτικών Δυνάμεων και πόρων της Χώρας, συντελουμένας κατά τας διατάξεις του παρόντος.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.