Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Εργασιακά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 31 - Υπερωρίες προσωπικού ΟΤΑ...

Άρθρο 31 - Υπερωρίες προσωπικού ΟΤΑ

1. Εγκρίσεις που έχουν δοθεί σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και σε Ν.Π.Ι.Δ. της αυτοδιοίκησης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 από 1.1.2013 έως 31.12.2013, μπορούν να υλοποιηθούν έως 31.12.2014.
2. Το προσωπικό των ΟΤΑ α' βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, σύμφωνα με το νόμο, σε εικοσιτετράωρη βάση, δεν εμπίπτει στον περιορισμό των δεκαέξι (16) ωρών, κατά μήνα, που προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4024/2011.
Για το ανωτέρω προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας το σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ώρες κατά μήνα.
3. Τα μέσα ατομικής προστασίας και το γάλα παρελθόντων ετών που δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αποτιμώνται σε χρήμα σύμφωνα με την τιμή του διαγωνισμού και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να έχουν πραγματοποιηθεί διαγωνισμοί και να έχουν κηρυχθεί άγονοι λόγω μη συμμετοχής προμηθευτών ή οι τελευταίοι να έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι με υπαιτιότητά τους. β) Να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τους εργαζόμενους από τον οικείο ΟΤΑ. γ) Να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και οι αντίστοιχες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ. δ) Να δύναται η καταβολή τους έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις.
4. Αποσπάσεις υπαλλήλων σε φορείς οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που έλαβαν χώρα μετά την ισχύ του ν. 3528/2007 και μέχρι την ισχύ του παρόντος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 (Α' 18), θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν, από την έκδοσή τους, επιτρεπτά, κατά τις διατάξεις αυτές και εφόσον η νομιμότητά τους δεν πάσχει από άλλη αιτία, επιπλέον δε δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί δικαστικά, παράγουν όλες τις νόμιμες συνέπειες.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.