Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

1. Tο παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία
με οθόνες οπτικής απεικόνισης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2. Oι διατάξεις του εφαρμόζονται επιπλέον
των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά.
2. Oι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού
και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσονται.
3. Για την εφαρμογή του παρόντος στο Δημόσιο, τα NΠΔΔ και OTA ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις της KYA
88555/3293/88 (721/B) “Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των NΠΔΔ και των OTA” που
κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/89 (79/A) “Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις”.
2
4. Oι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των
σωμάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται,
όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του ως άνω προσωπικού, έχοντας υπόψη τους στόχους του
παρόντος.
5. Oι διατάξεις του παρόντος δεν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής στις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες
περιπτώσεις:
α) Στις θέσεις οδήγησης οχημάτων ή μηχανημάτων.
β) Στα συστήματα πληροφορικής που είναι πάνω σε μεταφορικά μέσα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να
εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του ως άνω προσωπικού, έχοντας υπόψη
τους στόχους του παρόντος.
γ) Στα συστήματα πληροφορικής που προορίζονται κατά προτεραιότητα για χρήση από το κοινό.
δ) Στα συστήματα που αποκαλούνται “φορητά” εφόσον δεν χρησιμοποιούνται επί μακρόν σε θέση εργασίας.
ε) Στις αριθμομηχανές, στις ταμειακές μηχανές και σε ανάλογο εξοπλισμό που διαθέτει μια μικρή οθόνη
φωτεινών χαρακτήρων για οπτική παρουσίαση δεδομένων ή μετρήσεων, η οποία είναι απαραίτητη για την
άμεση χρησιμοποίηση αυτού του εξοπλισμού.
στ) Στις γραφομηχανές κλασικού τύπου, τις λεγόμενες “γραφομηχανές με παράθυρο”.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.