Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

N. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

Άρθρα Νόμου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΟΡΓΑΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ...

Άρθρο 2 - ...

Α. - Σύσταση επιτροπής υγιει...

Β. - Αρμοδιότητες επιτροπής ...

Γ. - Αριθμός μελών Ε.Υ.Α.Ε. - Υπ...

Άρθρο 3 - Εκλογή μελών Ε.Υ.Α.Ε. - προστ...

Άρθρο 4 - Υποχρέωση απασχόλησης τεχν...

Άρθρο 5 - Προσόντα τεχνικού ασφάλεια...

Άρθρο 6 - Συμβουλευτικές αρμοδιότητ...

Άρθρο 7 - Επίβλεψη συνθηκών εργασίας...

Άρθρο 8 - Προσόντα γιατρού εργασίας ...

Άρθρο 9 - Συμβουλευτικές αρμοδιότητ...

Άρθρο 10 - Επίβλεψη της υγείας των εργ...

Άρθρο 11 - Συνεργασία τεχνικού ασφάλε...

Άρθρο 12 - Χρονικά όρια απασχόλησης τ...

Άρθρο 13 - Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλ...

Άρθρο 14 - Σταδιακή εφαρμογή-εξουσιοδ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝ...

Άρθρο 15 - Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφ...

Άρθρο 16 - Νομαρχιακές επιτροπές υγιε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...

Άρθρο 17 - Σχεδιασμός χώρων εργασίας...

Άρθρο 18 - Σχέδιο διαφυγής και διάσωσ...

Άρθρο 19 - Συντήρηση-Έλεγχος...

Άρθρο 20 - Διατήρηση θέσεων εργασίας ...

Άρθρο 21 - Κριτήρια διαμόρφωσης των χ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙ...

Άρθρο 22 - Υποχρεώσεις κατασκευαστών,...

Άρθρο 23 - Προστασία από μηχανικούς κ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ...

Άρθρο 24 - Έννοιες...

Άρθρο 25 - Υποχρεώσεις εργοδοτών, παρ...

Άρθρο 26 - Μέτρα προστασίας των εργαζ...

Άρθρο 27 - Ιατρικός έλεγχος των εργαζ...

Άρθρο 28 - Ειδική πληροφόρηση εργαζομ...

Άρθρο 29 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Όργανα ελέγχου...

Άρθρο 31 - Παροχή στοιχείων-Εχεμύθεια...

Άρθρο 32 - Γενικές υποχρεώσεις εργοδο...

Άρθρο 33 - Διοικητικές κυρώσεις...

Άρθρο 34 - Βεβαίωση και είσπραξη προσ...

Άρθρο 35 - Ποινικές κυρώσεις...

Άρθρο 36 - Εξουσιοδοτική διάταξη...

Άρθρο 37 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 40 - Έναρξη ισχύος...

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις,
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όπως ο τελευταίος αυτός καθορίζεται
από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65), εκτός από τα εδάφια α΄ και
β΄.
2. Οι διατάξεις του νόμου αυτού, εκτός από το Κεφάλαιο Α, δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις
α. εκρηκτικών υλών,
β. μεταλλείων -λατομείων- ορυχείων,
γ. καθαρά αλιευτικές,
δ. μεταφορών, εκτός από τις δραστηριότητες υποστήριξης,
ε. σε εργασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση
αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, που
προβλέπεται στο άρθρο 15 του νόμου αυτού, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή του νόμου αυτού, ολικά,
ή μερικά και στις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και στο Δημόσιο και στα κοινά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
4. Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, ως τόπος εργασίας νοείται κάθε χώρος που βρίσκονται ή μεταβαίνουν
οι εργαζόμενοι εξαιτίας της εργασίας τους και που είναι κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη.
Παρατηρήσεις
α. Mε το Π.Δ. 289/1986 (ΦΕΚ129/Α/86) επεκτάθηκε η εφαρμογή του νόμου και στο πολιτικό προσωπικό των χώρων εργασίας που εποπτεύονται
από το Yπουργείο Eθνικής Άμυνας.
β. Mε την KYA 88555/3293/1988 (που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του N.1836/89, ΦΕΚ79/Α/89) επεκτάθηκε η εφαρμογή του νόμου και στο
Δημόσιο, τα NΠΔΔ και τους OTA.
γ. Mε το άρθρο 1 του Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ11/Α/96) καταργήθηκαν όλες οι εξαιρέσεις της παρ. 2 του νόμου, εκτός από τις θαλάσσιες μεταφορές
για τις οποίες εφαρμόζεται ειδική νομοθεσία, ενώ για τον κλάδο μεταλλείων- λατομείων- ορυχείων προβλέπεται ότι ισχύουν και οι πλέον
δεσμευτικές ή ειδικές διατάξεις του Kανονισμού Mεταλλευτικών και Λατομικών εργασιών.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.