Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - (Έκδοση πιστοποιητικού)

Ο εργοδότης οφείλει να εκδώση δια τον απολυόμενον υπάλληλον πιστοποιητικόν περί του

είδους και της διαρκείας της εκτελεσθείσης υπηρεσίας του, επί τη ειδική δε αιτήσει του

υπαλλήλου και περί του ποιού και της διαγωγής αυτού.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.