Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - (Περιπτώσεις που επιτρέπεται η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου εργασίας)

1. Το άρθρον 4 του Π. Δ/τος της 27.6/4.7.32 "περί κωδικοποιήσεως και
συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων" αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
"1. Υπέρβασις του κατά το άρθρον 2 του παρόντος ορίου ημερησίας εργασίας
επιτρέπεται εις περιπτώσεις:
α) επειγούσης εργασίας, η εκτέλεσις της οποίας είναι αναγκαία, διά την πρόληψιν
επικειμένων ατυχημάτων, την οργάνωσιν μέτρων σωτηρίας ή την αντιμετώπισιν
επελθουσών ζημιών είτε εις το υλικόν είτε εις το κτίριον της εκμεταλλεύσεως,
β) επειγούσης φύσεως εργασιών παροδικού χαρακτήρος ή εξαιρετικώς
επειγούσης ανάγκης εξυπηρετήσεως του κοινού,
γ) επειγούσης επισκευής πλωτών, χερσαίων και εναερίων μεταφορικών μέσων ή
καθυστερήσεως εκτελέσεως δρομολογίων των πάσης φύσεως μεταφορικών
μέσων,
δ) εξαιρετικής σωρεύσεως εργασίας,
ε) παραμονών των εξαιρεσίμων εορτών,
στ) προπαρασκευαστικών ή συμπληρωματικών εργασιών, αι οποίαι, ως εκ της
φύσεως της εργασίας, εκτελούνται εκτός του, διά την γενικήν εργασίαν χρονικού
ορίου ημερησίας εργασίας,
ζ) αναπληρώσεως απολεσθεισών ωρών εν περιπτώσει ομαδικής διακοπής
εργασίας προελθούσης:
αα) εξ αιφνιδίων αιτίων ή ανωτέρας βίας (αιφνίδιαι ζημίαι επελθούσαι εις το
υλικόν, διακοπήν κινητηρίου δυνάμεως, γενική έλλειψις πρώτων υλών, θεομηνίαι,
ββ) λόγω επισήμων ή τοπικών εορτών, πλην της Κυριακής και των προς αυτήν
αξομοιουμένων και
γγ) λόγω καιρικών μεταβολών, εις βιομηχανίας ή εργασίας, αίτινες λόγω της
φύσεώς των, υπόκεινται εις την επίδρασιν των καιρικών μεταβολών.
2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον υπέρβασις δεν δύναται να είναι
μακροτέρα των 3 ωρών καθ` εκάστην. Κατ` εξαίρεσιν, εις τας υπό στοιχείον α`, β`,
και γ` περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου, η υπέρβασις διά μεν την
πρώτην ημέραν είναι απεριόριστος, δι` εκάστην δε των αμέσως εν συνεχεία
τεσσάρων (4) ημερών, επιτρέπεται μέχρι τεσσάρων (4) ωρών κατ` ανώτατον
όριον. Επί της υπό στοιχ. ζ` περιπτώσεις η αναπλήρωσις της διακοπής της
εργασίας συντελείται εντός χρόνου από της επαναλήψεως της, μη δυναμένου να
υπερβή το 3πλάσιον του απολεσθέντος τοιούτου. Εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να
υπερβή τας 48 ώρας καθ` εβδομάδα, ο μέσος όρος εργασίας, υπολογιζόμενος
από της δηλωθείσης διακοπής μέχρι της λήξεως των ως είρηται ανωτάτων ορίων
αναπληρώσεως.
3. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας εκδιδομένων κατά τους μήνας
Δεκέμβριον και Ιούνιον εκάστου έτους, μετά γνώμην του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας και δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχολήσεως, δι` απάσαν την
Επικράτειαν ή δι` ωρισμένας περιφερείας και διά το επόμενον της εκδόσεώς των
ημερολογιακόν εξάμηνον, ή γενικώς, ή κατά κλάδους, ή κατά ειδικότητος,
αναλόγως των δεδομένων της αγοράς εργασίας, των προοπτικών αυτής, των
προοπτικών της οικονομικής αναπτύξεως και, ειδικώτερον, της πορείας της
ανεργίας και της υποαπασχολήσεως.
Δι` αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας εκδιδομένων εκάστοτε μετά γνώμην
του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας και δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζηται, δι` απάσαν την Επικρατείαν ή δι`
ωρισμένας περιφερείας, το ανώτατον όριον επιτρεπομένης κατ` έτος
υπερωριακής απασχολήσεως ή γενικώς ή κατά παραγωγικούς κλάδους ή κατά
ειδικοτητας.
4. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, εκδιδομένων μετά γνώμην του
Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζωνται, ωρισμέναι εργασίαι, εις τας οποίας,
λόγω ιδαιζόντως ανθυγιεινών συνθηκών, δεν επιτρέπεται να υπερβή η υπερωριακή
απασχόλησις τας 120 ώρας ετησίως.
ΙΙ. Αι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. Δ/τος 4020/59 του άρθρου 18 του Π. Δ/τος της
8/13.4.32, ως και της παρ. 4 του άρθρου 9 του Π. Δ/τος της 27.6/4.7.32, αι
ορίζουσαι τα της προσθέτου αμοιβής δι` υπερωριακήν απασχόλησιν και τα της
αποζημιώσεως δι` απασχόλησιν, πέραν των επιτρεπομένων ανωτάτων ορίων
υπερωριακής απασχολήσεως, εξακολουθούν ισχύουσαι.
ΙΙΙ. Το άρθρον 6 του Π. Δ/τος της 27.6/4.7.32 "περί κωδικοποιήσεως και
συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων" ως και το άρθρον 1 του Α.
Ν. 436/68 "περί υπερωριακής εργασίας εις βιομηχανίας και επιχειρήσεις κοινής
ωφελείας", καταργούνται.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.