Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1174/1981 Δ.Σ.Ε. 106 Εβδομαδιαία ανάπαυση

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 106...

ΣΥΜΒΑΣΗ 106 - Περί της εβδομαδιαίας αναπ...

Άρθρο 1 - (Τρόπος εφαρμογής της πα...

Άρθρο 2 - (Πεδίο εφαρμογής της παρ...

Άρθρο 3 - (Εφαρμογή της παρούσας σ...

Άρθρο 4 - (Μέτρα για τον καθορισμό ...

Άρθρο 5 - (Δυνατότητα εξαίρεσης απ...

Άρθρο 6 - (Συνεχόμενο της διάρκεια...

Άρθρο 7 - (Υπαγωγή σε ειδικά συστή...

Άρθρο 8 - (Επιτρεπτό των προσωρινώ...

Άρθρο 9 - (Τα εκ της συμβάσεως λαμβ...

Άρθρο 10 - (Λήψη μέτρων εξασφάλισης...

Άρθρο 11 - (Ετήσιες εκθέσεις επικυρ...

Άρθρο 12 - (Υπερίσχυση ευνοϊκότερω...

Άρθρο 13 - (Αναστολή των διατάξεων ...

Άρθρο 14 - (Επικυρώσεις της σύμβαση...

Άρθρο 15 - (Δεσμευτικότητα της παρο...

Άρθρο 16 - (Δικαίωμα καταγγελίας τη...

Άρθρο 17 - (Γνωστοποιήση των επικυρ...

Άρθρο 18 - (Ενημέρωση του Γενικού Γ...

Άρθρο 19 - (Έκθεση του Διοικητικού ...

Άρθρο 20 - (Αναθεώρηση της παρούσας...

Άρθρο 21 - (Κείμενο της παρούσας σύ...

Άρθρο δεύτερο - (Αρμόδια αρχή για την έγκριση ...

Άρθρο τρίτο - (Εξαιρέσεις των διευθυντικών ...

Άρθρο τέταρτο - (Κυρώσεις του εργοδότη και των...

Άρθρο πέμπτο - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο πρώτο - ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 106

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου, η υπ'αριθμ. 106 Διεθνής Σύμβασις «περί της εβδομαδιαίας αναπαύσεως εις το εμπόριον και τα γραφεία», ψηφισθείσα κατά την 40ην σύνοδον της Γενικής Συνδιασκέψεως της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας του έτους 1957, της οποίας το κείμενον εις Ελληνικήν μετάφρασιν και Γαλλικόν πρωτότυπον έχει ως ακολούθως:
ΣΥΜΒΑΣΙΣ 106
Περί της εβδομαδιαίας αναπαύσεως εις το εμπόριον και τα γραφεία.
Η Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, συγκληθείσα εν Γενεύη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνελθούσα αυτόθι την 5ην Ιουν. 1957 εις την τεσσαρακοστήν σύνοδον αυτής.
Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την εβδομαδιαίαν ανάπαυσιν εις το εμπόριον και τα γραφεία, θέμα αποτελούν το πέμπτον σημείον της ημερησίας διατάξεως της συνόδου.
Αφού απεφάσισεν όπως αι προτάσεις αύται λάβουν τον τύπον της διεθνούς συμβάσεως.
Αποδέχεται σήμερον 26 Ιουν. 1957 την ως έπεται σύμβασιν, ήτις θα αποκαλήται Σύμβασις περί εβδομαδιαίας αναπαύσεως (εμπόριον και γραφεία) 1957.

ΣΥΜΒΑΣΗ 106 - Περί της εβδομαδιαίας αναπαύσεως εις το εμπόριον και τα γραφεία.

Η Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, συγκληθείσα εν Γενεύη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνελθούσα αυτόθι την 5ην Ιουν. 1957 εις την τεσσαρακοστήν σύνοδον αυτής.
Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την εβδομαδιαίαν ανάπαυσιν εις το εμπόριον και τα γραφεία, θέμα αποτελούν το πέμπτον σημείον της ημερησίας διατάξεως της συνόδου.
Αφού απεφάσισεν όπως αι προτάσεις αύται λάβουν τον τύπον της διεθνούς συμβάσεως.
Αποδέχεται σήμερον 26 Ιουν. 1957 την ως έπεται σύμβασιν, ήτις θα αποκαλήται Σύμβασις περί εβδομαδιαίας αναπαύσεως (εμπόριον και γραφεία) 1957.

Άρθρο 1 - (Τρόπος εφαρμογής της παρούσας σύμβασης)

Αι διατάξεις της παρούσης συμβάσεως , εφ’όσον δεν θα έχουν τεθή εις εφαρμογήν είτε μερίμνη επισήμων Οργανισμών καθορισμού των ημερομισθίων, είτε δια συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, είτε δια παντός ετέρου τρόπου συμφώνου προς την εθνικήν πρακτικήν και εμφανιζομένου ως προσφόρου βάσει των εθνικών συνθηκών δέον να εφαρμόζονται δια της εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 2 - (Πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμβασης)

Η παρούσα σύμβασις εφαρμόζεται εις άπαν το προσωπικόν, περιλαμβανομένων και των μαθητευομένων , των κάτωθι επιχειρήσεων ιδρυμάτων ή διοικήσεων, είτε δημοσίων είτε ιδιωτικών:
α) των εμπορικών επιχειρήσεων
β) των επιχειρήσεων , ιδρυμάτων ή διοικήσεων, το προσωπικόν των οποίων απασχολείται κυρίως εις εργασίαν γραφείου, περιλαμβανομένων και των γραφείων των ελευθερίων επαγγελμάτων.
γ) εν ω μέτρω τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα δεν απασχολούνται εις τας εν άρθ. 3 αναφερομένας επιχειρήσεις, ουδ'υπόκεινται εις την εθνικήν νομοθεσίαν ή ετέρας διατάξεις διεπούσας την εβδομαδιαίαν ανάπαυσιν εις την βιομηχανίαν , τα μεταλεία, τας μεταφοράς ή την γεωργίαν :
ι) των εμπορικών υπηρεσιών πάσης ετέρας επιχειρήσεως,
ιι) των υπηρεσιών πάσης ετέρας επιχειρήσεως, το προσωπικόν των οποίων ασχολείται κυρίως εις εργασίαν γραφείου.
ιιι) των επιχειρήσεων αι οποίαι έχουν συγχρόνως εμπορικόν και βιομηχανικόν χαρακτήρα.

Άρθρο 3 - (Εφαρμογή της παρούσας σύμβασης και επικύρωσή της από τα κράτη μέλη)

1. Η παρούσα σύμβασις θα εφαρμόζεται επίσης εις άπαν το προσωπικόν εκείνων εκ των επομένων επιχειρήσεων, τας οποίας τα επικυρούντα την σύμβασιν Μέλη, θέλουν απαριθμήσει εις δήλωσιν, συνοδεύουσαν την επικύρωσίν των :
α) των επιχειρήσεων , ιδρυμάτων και διοικήσεων αι οποίαι παρέχουν υπηρεσίας προσωπικής φύσεως.
β) των ταχυδρομείων ως και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.
γ) των επιχειρήσεων τύπου και
δ) των επιχειρήσεων δημοσίων θεμάτων και διασκεδάσεων.
2. Παν μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν δύναται εφεξής να κοινοποιεί εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δήλωσιν αναφέρουσαν ότι αποδέχεται τας υποχρεώσεις της συμβάσεως δι'επιχειρήσεις απαριθμουμένας εν τη προηγουμένη παρ., αίτινες ενδεχομένως δεν είχον μνημονευθή εις προγενεστέραν δήλωσιν.
3. Παν Μέλος έχον επικυρώσει την παρούσαν σύμβασιν δέον όπως αναφέρη εις τας δυνάμει του άρθ. 22 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας υποβαλλομένας ετησίας εκθέσεις εν τίνι μέτρω έδωσεν ή προτίθεται να δώση συνέχειαν εις τας διατάξεις της συμβάσεως εις ότι αφορά εκείνας εκ των εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αναφερομένων επιχειρήσεων αι οποίαι δεν καλύπτονται δια δηλώσεως γενομένης συμφώνως προς τας παρ. 1 ή 2 ως και ποίαι είναι αι πραγματοποιηθείσαι πρόοδοι δια την προοδευτικήν εφαρμογήν της συμβάσεως επί των επιχειρήσεων τούτων.

Άρθρο 4 - (Μέτρα για τον καθορισμό της διαχωριστικής γραμμής των επιχειρήσεων στις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα σύμβαση και των λοιπών)

1. Οσάκις είναι αναγκαίον, δέον να λαμβάνωνται κατάλληλα μέτρα προς καθορισμόν της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ των επιχειρήσεων , εφ’ων εφαρμόζεται η παρούσα σύμβασις και των λοιπών επιχειρήσεων.
2. Εις πάσας τας περιπτώσεις, καθας δεν φαίνεται βέβαιον ότι εφαρμόζεται η παρούσα σύμβασις εις δεδομένην επιχείρησιν, ίδρυμα ή διοίκησιν το ζήτημα θα επιλύεται είτε υπό της αρμοδίας αρχής, μετά γνώμην των ενδιαφερομένων αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, εάν υφίστανται τοιαύται, είτε συμφώνως προς πάσαν ετέραν μέθοδον, σύμφωνον προς την εθνικήν νομοθεσίαν και πρακτικήν.

Άρθρο 5 - (Δυνατότητα εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης)

Εν εκάστη χώρα , η αρμοδία αρχή ή οργανισμός δύναται να αποκλείση του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμβάσεως :
α) Τας επιχειρήσεις ένθα απασχολούνται μόνον μέλη της οικογενείας του εργοδότου , εφ’όσον δεν είναι μισθωτοί ή δεν δύνανται να θεωρηθούν ως τοιούτοι.
β) Τα πρόσωπα τα κατέχοντα ανωτέραν θέσιν διευθύνσεως.

Άρθρο 6 - (Συνεχόμενο της διάρκειας της εβδομοδαίας ανάπαυσης)

1. Πάντα τα πρόσωπα, εφ'ων εφαρμόζεται η παρούσα σύμβασις, θα έχουν δικαίωμα, υπό την επιφύλαξιν των υπό των επομένων άρθ., προβλεπομένων εξαιρέσεων, εβδομαδιαίας αναπαύσεως περιλαμβανούσης τουλάχιστον εικοσιτέσσαρας συνεχείς ώρας ανά εκάστην περίοδον επτά ημερών.
2. Η περίοδος της εβδομαδιαίας αναπαύσεως δέον κατά το δυνατόν, να χορηγήται ταυτοχρόνως εις πάντα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα της αυτής επιχειρήσεως.
3. Η περίοδος της εβδομαδιαίας αναπαύσεως, δέον να συμπίπτη, κατά το δυνατόν, με την ημέραν της εβδομάδος, την ανεγνωρισμένην ως ημέραν αναπαύσεως υπό των παραδώσεων ή των συνηθειών της χώρας ή της περιοχής.
4. Αι παραδόσεις και αι συνήθεια των θρησκευτικών μειονοτήτων δέον να γίνωνται,
κατά το δυνατόν σεβασταί.

Άρθρο 7 - (Υπαγωγή σε ειδικά συστήματα εβδομαδιαίας αναπαύσεως λόγω της φύσεως της επιχείρησης)

1. Οσάκις η φύσις της εργασίας, η φύσις των υπό της επιχειρήσεως παρεχομένων υπηρεσιών, η σπουδαιότης του προς εξυπηρέτησιν πληθυσμού ή ο αριθμός των απασχολουμένων προσώπων δεν επιτρέπουν την εφαρμογήν των διατάξεων του άρθ. 6, δύνανται να λαμβάνωνται μέτρα υπό της αρμοδίας εν εκάστη χώρα αρχής ή οργανισμού, προκειμένου να υποβληθούν ενδεχομένως, ωρισμέναι κατηγορίαι προσώπων ή επιχειρήσεων περιλαμβανομένων εν τω πεδίω εφαρμογής, της παρούσης συμβάσεως, εις ειδικά συστήματα εβδομαδιαίας αναπαύσεως λαμβανομένης υπ’όψιν πάσης σχετικής κοινωνικής και οικονομικής εκτιμήσεως.
2. Τα πρόσωπα εφ’ων εφαρμόζονται τα ειδικά ταύτα συστήματα, θα έχουν δικαίωμα δι εκάστην περίοδον επτά ημερών, αναπαύσεως συνολικής διαρκείας τουλάχιστον ίσης προς την εν άρθ. 6 προβλεπομένην περίοδον.
3. Αι διατάξεις του άρθρου 6 δέον να εφαρμόζονται , ουχ'ήττον, εις το προσωπικόν, το απασχολούμενον εις εκείνους των κλάδων εκμεταλλεύσεως, υπαγομένης εις ειδικά συστήματα, οίτινες θα υπήγοντο εις τας ειρημένας διατάξεις, αν ήσαν ανεξάρτητοι.
4. Παν μέτρον , αφορών εις την εφαρμογήν των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δέον να λαμβάνεται εν συνεννοήσει μετά των ενδιαφερομένων αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, εάν υφίστανται τοιαύται.

Άρθρο 8 - (Επιτρεπτό των προσωρινών εξαιρέσεων από της διατάξεις της παρούσας σύμβασης)

1. Προσωριναί εξαιρέσεις ολικαί ή μερικαί (περιλαμβανομένων και των αναστολών ή των μειώσεων της αναπαύσεως), από τας διατάξεις των άρθρων 6 και 7 δύνανται να επιτρέπωνται εν εκάστη χώρα, είτε υπό της αρμοδίας αρχής, είτε συμφώνως προς πάσαν άλλην μέθοδον, εγκεκριμένην υπό της αρμοδίας ;αρχής, και σύμμορφον προς την εθνικήν νομοθεσίαν και πρακτικήν:
α) εν περιπτώσει ατυχήματος επελθόντος ή επικειμένου και εν περιπτώσει ανωτέρας βίας ή επειγουσών εργασιών, εκτελεσθησομένων εις τας εγκαταστάσεις, αλλά μόνον εν ω μέτρω είναι αναγκαίον ίνα αποτραπή σοβαρά βλάβη εις την κανονικήν λειτουργίαν της εκμεταλλεύσεως.
β) εν περιπτώσει εξαιρετικής σωρεύσεως εργασίας, προκαλουμένης εξ ιδιαιτέρων περιστάσεων, εφ'όσον δεν δύναται κανονικώς να αναμένεται από τον εργοδότην όπως προσφύγη εις άλλα μέτρα,
γ) προς πρόληψιν απωλείας εμπορευμάτων υποκειμένων εις αλλοίωσιν.
2. Οσάκις πρόκειται να καθορισθούν αι περιπτώσεις καθ’άς θα δύνανται να εφαρμόζονται προσωριναί εξαιρέσεις, κατ'εφαρμογήν των εδαφίων β και γ της προηγουμένης παρ., θα ζητήται η γνώμη των ενδιαφερομένων αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργοδοτών και εργαζομένων εάν υφίστανται τοιαύται.
3. Οσάκις εφαρμόζονται προσωριναί εξαιρέσεις υπό τας προβλεπομένας εις το παρόν άρθ., προϋποθέσεις, δέον να χορηγήται εις τους ενδιαφερομένους αναπληρωματική ανάπαυσις, συνολικής διαρκείας ίσης τουλάχιστον προς την εν τω άρθρω 6 προβλεπομένην ελαχίστην τοιαύτην.

Άρθρο 9 - (Τα εκ της συμβάσεως λαμβανόμενα μέτρα δεν δύναται να επηρεάζουν θέματα αμοιβών)

Καθ'ο μέτρον η αμοιβή καθορίζεται υπό της νομοθεσίας ή εξαρτάται από τας διοικητικάς αρχάς, δέον όπως ουδεμία μείωσις του εισοδήματος των υπό της συμβάσεως καλυπτομένων προσώπων προκύπτη εκ της εφαρμογής των συμφώνως προς την σύμβασιν λαμβανομένων μέτρων.

Άρθρο 10 - (Λήψη μέτρων εξασφάλισης αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων περί εβδομαδιαίας ανάπαυσης)

1. Δέον όπως λαμβάνωνται κατάλληλα μέτρα προς εξασφάλισιν της καλής εφαρμογής των κανόνων ή διατάξεων, των σχετικών με την εβδομαδιαίαν ανάπαυσιν, δια προσηκούσης επιθεωρήσεως ή δι’ετέρων μέσων.
2. Εφ'όσον τα μέσα δια των οποίων δίδεται ισχύς εις τας διατάξεις της παρούσης συμβάσεως επιτρέπουν τούτο, η αποτελεσματική εφαρμογή των ειρημένων διατάξεων δέον να εξασφαλίζεται δια της προβλέψεως καταλλήλου συστήματος κυρώσεων.

Άρθρο 11 - (Ετήσιες εκθέσεις επικυρώντων μελών περί εφαρμογής των διατάξεων)

Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν θα παρέχηται εις τας κατά το άρθρο 22 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας υποβαλλομένας ετησίας αυτού εκθέσεις :
α) πίνακας των κατηγοριών προσώπων και επιχειρήσεων υποκειμένων εις τα ειδικά συστήματα εβδομαδιαίας αναπαύσεως, τα προβλεπόμενα εν άρθρω7,
β) πληροφορίας περί των όρων υφ’ους δύνανται να παρέχονται προσωριναί εξαιρέσεις κατ’εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 8.

Άρθρο 12 - (Υπερίσχυση ευνοϊκότερων διατάξεων)

Ουδεμία των διατάξεων της παρούσης συμβάσεως θίγει νόμον, απόφασιν , έθιμον ή συμφωνίαν εξασφαλίζουσαν εις τους ενδιαφερομένους εργαζομένους όρους ευνοϊκωτέρους των υπό της συμβάσεως προβλεπομένων.

Άρθρο 13 - (Αναστολή των διατάξεων της σύμβασης λόγω κινδύνων εθνικής ασφάλειας)

Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης συμβάσεως δύναται να αναστέλλεται καθ’άπασαν την χώραν, δια διαταγής της Κυβερνήσεως εν περιπτώσει πολέμου ή εν περιπτώσει γεγονότων εμφανιζόντων κίνδυνον δια την εθνικήν ασφάλειαν.

Άρθρο 14 - (Επικυρώσεις της σύμβασης)

Αι επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης συμβάσεως ανακοινούνται εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ’ου και καταχωρίζονται.

Άρθρο 15 - (Δεσμευτικότητα της παρούσας σύμβασης)

1. Η παρούσα σύμβασις δεσμεύει μόνον τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας ων η επικύρωσις έχει καταχωρισθή υπό του Γενικού Διευθυντού.
2. Τίθεται αύτη εν ισχύι δώδεκα μήνας μετά την υπό του Γενικού Διευθυντού καταχώρησιν των επικυρώσεων υπό 2 Μελών.
3. Ακολούθως , η σύμβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι'έκαστον Μέλος δώδεκα μήνας, αφ'ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτού.

Άρθρο 16 - (Δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης)

1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν δύναται να καταγγέλη ταύτην μετά πάροδον δεκαετίας από της ενάρξεως; της ισχύος της, δια πράξεως ανακοινουμένης εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου της Εργασίας και υπ’αυτού καταχωριζομένης. Η καταγγελία άρχεται ισχύουσα εν έτος μετά την καταχώρησιν αυτής.
2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν το οποίον, εντός έτους από της λήξεως της εν τη προηγουμένη παρ., μνημονευομένης δεκαετίας δεν έχει κάμει χρήσιν της υπό του παρόντος άρθ., προβλεπομένης δυνατότητος καταγγελίας, δεσμεύεται δια μίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς δικαιούται να καταγγέλη την παρούσαν σύμβασιν επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας υπό τους εν παρόντι άρθ., προβλεπομένους όρους.

Άρθρο 17 - (Γνωστοποιήση των επικυρώσεων και καταγγελιών των κρατών μελών από το Γενικό Διευθυντή της ΔΟΕ)

1. Ο Γενικός Διευθυντής του διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί εις άπαντα τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας την καταχώρησιν πασών των επικυρώσεων και καταγγελιών αίτινες ανακοινούνται προς αυτόν υπό των Μελών της οργανώσεως.
2. Γνωστοποιών εις τα Μέλη της Οργανώσεως την καταχώρισιν της δευτέρας επικυρώσεως, ήτις τω έχει ανακοινωθή, ο Γενικός Διευθυντής εφιστά την προσοχήν των μελών της Οργανώσεως επί της ημερομηνίας αφ'ης η παρούσα σύμβασις άρχεται ισχύουσα.

Άρθρο 18 - (Ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών)

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινώνει  εις τον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων εθνών, προς καταχώρισιν συμφώνως προς το άρθ. 102 του καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων εθνών πλήρεις πληροφορίες σχετικάς προς πάσας τας επικυρώσεις και τας πράξεις καταγγελίας τας οποίας ούτος έχει καταχωρίσεις συμφώνως προς τα προηγούμενα άρθρα.

Άρθρο 19 - (Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Ε. περί της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης)

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του διεθνούς Γραφείου Εργασίας οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον υποβάλλει εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν, έκθεσιν περί της εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως και αποφασίζει εάν συντρέχη περίπτωσις εγγραφής εις την ημερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως θέματος ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως αυτής.

Άρθρο 20 - (Αναθεώρηση της παρούσας σύμβασης από την Γενική Συνδιάσκεψη)

1. Εν η περιπτώσει η Συνδιάσκεψις ήθελεν αποδεχθή νεωτέραν σύμβασιν επαγομένην εν όλω ή εν μέρει αναθεώρησιν της παρούσης συμβάσεως και εφ'όσον η νεωτέρα σύμβασις δεν ορίζει άλλως :
α) Η επικύρωσις υπό Μέλους της νεωτέρας συμβάσεως της αναθεωρούσης την παρούσαν, επάγεται αυτοδικαίως, παρά τας διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 16, άμεσον καταγγελίαν της παρούσης συμβάσεως υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύι η αναθεωρούσα ταύτην νεωτέρα σύμβασις.
β) Αφ'ης η επαγομένην την αναθεώρησιν νεωτέρα σύμβασις τεθή εν ισχύι η παρούσα σύμβασις παύει να είναι ανοικτή εις την επικύρωσιν των Μελών.
2. Η παρούσα σύμβασις παραμένει ουχ ήττον, εν ισχύι, υπό τον τύπον και το περιεχόμενον αυτής, δια τα Μέλη άτινα, επικυρώσαντα αυτήν, δεν ήθελον επικυρώσει την αναθεωρούσαν ταύτην νεωτέραν σύμβασιν.

Άρθρο 21 - (Κείμενο της παρούσας σύμβασης)

Το γαλλικόν και αγγλικόν κείμενον της παρούσης συμβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.