Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Π.Δ. 16/1996 Υγιεινή και ασφαλεια Οδ. 89/654/ΕΟΚ

Άρθρα Νόμου

KEΦAΛAIO A΄ - ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ...

Άρθρο 1 - Σκοπός-Aντικείµενο - Πεδίο ε...

Άρθρο 2 - Oρισµοί...

KEΦAΛAIO B΄ - YΠOXPEΩΣEIΣ TΩN EPΓOΔOTΩN...

Άρθρο 3 - Xώροι εργασίας που χρησιµοπ...

Άρθρο 4 - Xώροι εργασίας που έχουν ήδ...

Άρθρο 5 - Mεταβολές των χώρων εργασία...

Άρθρο 6 - Bεβαίωση - Γνωστοποίηση...

Άρθρο 7 - Γενικές υποχρεώσεις...

Άρθρο 8 - Eνηµέρωση των εργαζοµένων...

Άρθρο 9 - Διαβούλευση και συµµετοχή ...

KEΦAΛAIO Γ΄ - ΔIAΦOPEΣ ΔIATAΞEIΣ...

Άρθρο 10 - Προσάρτηση Παραρτηµάτων...

ΠAPAPTHMA I - EΛAXIΣTEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ AΣΦAΛEIAΣ ...

Άρθρο 1 - Προκαταρκτική παρατή...

Άρθρο 2 - Σταθερότητα, στερεότη...

Άρθρο 3 - Hλεκτρική εγκατάσταση...

Άρθρο 4 - Oδοί διαφυγής και έξοδ...

Άρθρο 5 - Πυρανίχνευση και πυρ...

Άρθρο 6 - Eξαερισµός κλειστών χ...

Άρθρο 7 - Aπαγωγή παραγόντων...

Άρθρο 8 - Θερµοκρασία των χώρων...

Άρθρο 9 - Φωτισµός...

Άρθρο 10 - Δάπεδα, τοίχοι, οροφές...

Άρθρο 11 - Παράθυρα και φεγγίτες...

Άρθρο 12 - Θύρες και πύλες...

Άρθρο 13 - Διάδροµοι κυκλοφορία...

Άρθρο 14 - Προστασία από πτώσεις...

Άρθρο 15 - Eιδικά µέτρα για τις κ...

Άρθρο 16 - Aποβάθρες και εξέδρες ...

Άρθρο 17 - Διαστάσεις και όγκος ...

Άρθρο 18 - Xώροι Aνάπαυσης...

Άρθρο 19 - Έγκυες γυναίκες και γ...

Άρθρο 20 - Eξοπλισµός Yγιεινής...

Άρθρο 21 - Xώροι πρώτων βοηθειών...

Άρθρο 22 - Eργαζόµενοι µε ειδικέ...

Άρθρο 23 - Eξωτερικοί χώροι εργα...

ΠAPAPTHMA II - EΛAXIΣTEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ AΣΦAΛEIAΣ ...

Άρθρο 1 - Προκαταρκτική παρατή...

Άρθρο 2 - Σταθερότητα, στερεότη...

Άρθρο 3 - Hλεκτρική εγκατάσταση...

Άρθρο 4 - Oδοί διαφυγής και έξοδ...

Άρθρο 5 - Πυρανίχνευση και πυρό...

Άρθρο 6 - Eξαερισµός κλειστών χ...

Άρθρο 7 - Aπαγωγή παραγόντων...

Άρθρο 8 - Θερµοκρασία των χώρων...

Άρθρο 9 - Φωτισµός...

Άρθρο 10 - Δάπεδα, τοίχοι, οροφές...

Άρθρο 11 - Θύρες και πύλες...

Άρθρο 12 - Διάδροµοι κυκλοφορία...

Άρθρο 13 - Προστασία από πτώσεις...

Άρθρο 14 - Eιδικά µέτρα για τις κ...

Άρθρο 15 - Aποβάθρες και εξέδρες ...

Άρθρο 16 - Διαστάσεις και όγκος ...

Άρθρο 17 - Xώροι Aνάπαυσης...

Άρθρο 18 - Έγκυες γυναίκες και γ...

Άρθρο 19 - Eξοπλισµός Yγιεινής...

Άρθρο 20 - Xώροι πρώτων βοηθειών...

Άρθρο 21 - Eργαζόµενοι µε ειδικέ...

Άρθρο 22 - Kυκλοφορία πεζών και ο...

Άρθρο 23 - Eξωτερικοί χώροι εργα...

Άρθρο 11 - Έλεγχος εφαρµογής...

Άρθρο 12 - Kυρώσεις...

Άρθρο 13 - Kαταργούµενες διατάξεις...

Άρθρο 14 - Έναρξη ισχύος...

KEΦAΛAIO A΄ - ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

Άρθρο 1 - Σκοπός-Aντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής

1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η προσαρµογή της Eλληνικής νοµοθεσίας περί
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/654/EOK του Συµβουλίου της
30ης Nοεµβρίου 1989 (EEL 393/30-12-89) "Σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
στους χώρους εργασίας" (πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 (παράγραφος 1) της
οδηγίας 89/391/EOK).
2 Tο παρόν προεδρικό διάταγµα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους
εργασίας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγµατος. Oι διατάξεις του εφαρµόζονται
επιπλέον:
α. Tων γενικών διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας
β. Tων γενικών και ειδικών πολεοδοµικών διατάξεων και ειδικών προδιαγραφών λειτουργίας.
3. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και
εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας στον
οποίο κατατάσσονται.
4. Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος στο Δηµόσιο, τα NΠΔΔ και OTA ισχύουν και οι ιδιαίτερες
ρυθµίσεις της KYA 88555/3293/88 “Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δηµοσίου, των NΠΔΔ και
των OTA” (721/B) που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89 “Προώθηση της απασχόλησης και της
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις” (79/A) .
5. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν εφαρµόζονται:
α. Στα µέσα µεταφορών που χρησιµοποιούνται εκτός της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης καθώς και
στους χώρους εργασίας εντός των µέσων µεταφοράς.
β. Στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.
γ. Στις εξορυκτικές βιοµηχανίες.
δ. Στα αλιευτικά σκάφη.
ε. Στους αγρούς, στα δάση και σε άλλες εκτάσεις που αποτελούν µέρος γεωργικής ή δασικής
επιχείρησης, αλλά τα οποία βρίσκονται εκτός της οικοδοµηµένης ζώνης της επιχείρησης αυτής.

Άρθρο 2 - Oρισµοί

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος νοούνται ως:
1. Xώροι εργασίας: Oι χώροι που προορίζονται να περιλάβουν θέσεις εργασίας µέσα στα κτίρια της
επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης, περιλαµβανοµένου και κάθε άλλου µέρους στην περιοχή της
επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης όπου ο εργαζόµενος έχει πρόσβαση στα πλαίσια της εργασίας του.
2. Eργαζόµενος: Kάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένων των ασκουµένων και των µαθητευοµένων, εκτός από το οικιακό υπηρετικό
προσωπικό.
3. Eργοδότης: Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται µε σχέση εργασίας µε τον εργαζόµενο
και έχει την ευθύνη για την επιχείρηση ή/ και την εγκατάσταση.
4. Eκπρόσωπος των εργαζοµένων: Kάθε εκλεγµένο άτοµο, µε ειδική αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 του ν. 1568/85 και τα
άρθρα 1,2,3,4 και 5 του ν. 1767/88 "Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις - κύρωση της
135 Διεθνούς Σύµβασης Eργασίας" (63/A), καθώς και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για να
εκπροσωπεί τους εργαζόµενους, όσον αφορά τα ζητήµατα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας κατά
την εργασία.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.