Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - (Πεδίο εφαρμογής διάταξης)

1. Αι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται υπέρ των αντί μισθού απασχολουμένων εις
επιχειρήσεις ή εργασίας, ασκουμένας επί κέρδει βιομηχανικής, βιοτεχνικής και εμπορικής
φύσεως, διενεργείας μεταφορών ή φορτοεκφορτώσεως, ασχέτως της μορφής ή του
χαρακτήρος (δημοσίου ή ιδιωτικού) της οργανώσεώς των ως και εις επιχειρήσεις κοινής
ωφελείας, εις νοσηλευτικά ή άλλα ιδρύματα ή οργανισμούς, ή οιαδήποτε άλλα έργα
διεξαγόμενα δια λογαριασμόν ιδιωτών, νομικών προσώπων, οργανισμών δημοσίου δικαίου ή
του Δημοσίου, εις σωματεία, συνεταιρισμούς, θεάματα και λέσχας.
2. Δια διαταγμάτων, προκαλουμένων υπό του Υπουργού Εργασίας, μετά σύμφωνον γνώμην
του Συμβουλίου Εργασίας, δύναται να ορισθή ότι οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν
και υπέρ των προσώπων, των αντί μισθού απασχολουμένων εις τας ναυτιλιακάς, τας
αλιευτικάς, τας γεωργικάς, κτηνοτροφικάς ή δασικάς επιχειρήσεις ως και υπέρ του οικοσίτου
υπηρετικού ή άλλου προσωπικού και να εξασφαλισθή ειδικώτερον η υπέρ του οικοσίτου
υπηρετικού ή άλλου προσωπικού και να εξασφαλισθή ειδικώτερον η υπέρ αυτών εφαρμογή
του.
3. Δεν υπόκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος:
α) Τα πρόσωπα τ' απασχολούμενα εις επιχειρήσεις, εργασίας ασκουμένας επί κέρδει κ.λ.π.
της παραγράφου 1, εις τας οποίας απασχολούνται μόνον τα μέλη της οικογενείας του
εργοδότου, και
β)Τα πρόσωπα, τα αντί μισθού απασχολούμενα εις δημοσίας ή δημοσίου χαρακτήρος
υπηρεσίας ή εκμεταλλεύσεις ή επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, εφόσον οι σχετικοί κανονισμοί
δίδουν εις αυτά δικαίωμα εις ετησίαν άδειαν μετ’ αποδοχών, διαρκείας τουλάχιστον ίσης προς
εκείνην της αδείας, της προβλεπομένης υπό του παρόντος Νόμου.
4.Εν τοις επομένοις οι όροι:
α)»υπόχρεη» επιχείρησις,
β)εργοδότης,
γ)μισθωτός σημαίνουν αντιστοίχως, χάριν συντομίας:
α)Τας επιχειρήσεις, εργασίας ασκουμένας επί κέρδει κ.λ.π. της παραγράφου 1.
β)Τον κύριον, διευθυντήν εντεταλμένον ή επιτετραμμένον υποκειμένης επιχειρήσεως.
γ)Υπάλληλον, τεχνίτην, εργάτην, μαθητευόμενον ή υπηρέτην, αντί μισθού απασχολουμένου
εις υποκειμένην επιχείρισιν.
[Η λέξη «υπόχρεη» αντικατέστησε την λέξη «υποκειμένη» με το άρθρο 1 παρ.2 του
Ν.1346/1983 (ΦΕΚ Α΄ 46)]
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.