Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Άδεια εργασίας πρόσφυγα

1. Σε αλλοδαπό, στον οποίο έχει αναγνωρισθεί η προσφυγική ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2452/1996, και του κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδιδομένου Π.Δ. και είναι κάτοχος άδειας παραμονής, χορηγείται ισόχρονης διάρκειας άδεια εργασίας από τις κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες Επιθεωρήσεως Εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υποβάλει αυτοπροσώπως τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α) Αίτηση
β) Θεωρημένο αντίγραφο ταυτότητας πρόσφυγα ή απόφαση αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας,
γ) Θεωρημένο αντίγραφο άδειας παραμονής,
δ) Δήλωση του εργοδότη ότι προτίθεται να τον απασχολήσει. Δεν απαιτείται η δήλωση αυτή στην περίπτωση που ο πρόσφυγα λόγω της φύσεως της εργασίας εναλλάσσει εργοδότες.
ε) Πιστοποιητικού κρατικού υγειονομικού φορέα, που να βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από μολυσματική ασθένεια.
στ) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται και για τον ημεδαπό προς άσκηση της συγκεκριμένης εργασίας.
2. Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας εργασίας δεν ακολουθείται η προβλεπόμενη για τους αλλοδαπούς διαδικασία της προέγκρισης. Η χορηγούμενη αρχική άδεια εργασίας δεν υπόκειται σε τέλη. Επίσης, δεν υπόκεινται σε τέλη, οι ανανεώσεις της άδειας με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας ΔΥΟ για την υποβολή από αυτόν φορολογικής δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ( ΦΕΚ 75, τ. Α΄) για το νόμιμο της απαλλαγής του από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
3. Με τις αυτές ως άνω προϋποθέσεις χορηγείται άδεια εργασίας και στον ή την σύζυγο του πρόσφυγα, που αφίχθηκε στην Ελλάδα στα πλαίσια της οικογενειακής συνένωσης και είναι κάτοχος άδειας παραμονής, καθώς και στον αλλοδαπό, ο οποίος διαμένων νόμιμα στην Χώρα, τέλεσε γάμο με αναγνωρισμένο πρόσφυγα και για όσο χρόνο αυτός ο γάμος εξακολουθεί να ισχύει.
4. Οι κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες των Επιθεωρήσεων Εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κοινοποιούν την κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια εργασίας στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.