Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

ΑΥΟικΕργ 8900/1946 Μισθός μη εργάσιμων ημερών

Άρθρα Νόμου

Άρθρον μόνον - (Προσαύξηση ημερομισθίου μη ε...

Άρθρον μόνον - (Προσαύξηση ημερομισθίου μη εργάσιμων ημερών)

1. 'Οπως εις το εν γένει προσωπικόν πασών εν γένει των εν τη Χώρα επιχειρήσεων και
εργασιών, περιλαμβανομένων και των Ξενοδοχείων 'Υπνου, όπερ, λόγω της φύσεως της
εργασίας του απασχολείται κατά τας Κυριακάς και τας εκ του Νόμου καθιερωμένας ως
μη εργασίμους εορτάς του έτους, καταβάλλεται δια τας ημέρας ταύτας το
κεκανονισμένον εκάστοτε ημερομίσθιον, ηυξημένον κατά εβδομήκοντα πέντε τοις
εκατόν (75%).
Αι διατάξεις της παρούσης δεν αφορούν τους επί ποσοστοίς αμειβόμενους σερβιτόρους
εστιατορίων, καφενείων, ζαχαροπλαστείων και συναφών καταστημάτων.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ηδη, με τις αριθ.36/1977 και 79/1977 αποφάσεις του ΔΔΔΔ
Αθηνών (ΥΑ 26976/1977 και 38115/1977), έχει επεκταθεί η
χορήγηση προσαυξήσεων για εργασία Κυριακής και νύκτας (75% και 25%
αντίστοιχα) στους σερβιτόρους των ανωτέρω επιχειρήσεων.
Η παρούσα, ης η ισχύς άρχεται από της υπογραφής της, εκτείνεται καθ' άπασαν την
Χώραν και περιλαμβάνει και τους μισθωτούς τους υπό των συμμαχικών αρχών
απασχολουμένους εις ξενοδοχεία ύπνου και λοιπάς εργασίας αυτών, δημοσιευθήτω δια
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρούσα ως και αι εν συνεχεία 18310/46 και 25825/51
εφαρμόζονται και εις το προσωπικόν των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων,
αναψυκτηρίων, κέντρων διασκεδάσεως και Κοσμικών Ταβερνών ως και
κινηματογραφικών επιχειρήσεων, δυνάμει της υπ' αριθ. 58399/1951 αποφ. Υπ.
Οικον. και Εργ.(ΦΕΚ Β 213/1951). Κατόπιν, η υπ'αριθ.58399/51 ΥΑ ερμηνεύτηκε
υπό της ΥΑ (Εργασίας) 27056/1954 (ΦΕΚ Β'59/24.3.1954) ως εξής: "Η αληθής
έννοια της ανωτέρω αποφάσεως (58339/51) είναι ότι ουδόλως αύτη αφορά τους επί
ποσοστοίς αμειβομένους σερβιτόρους των εν αυτή αναφερομένων επιχειρήσεων."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρούσα ΥΑ ερμηνεύτηκε δια της ΥΑ (Οικονομικών
και Εργασίας) 25825/1951 (ΦΕΚ Β'86/9.5.1951) ως εξής:
1. Ερμηνεύοντας την υπ'αριθ.8900/46 απόφασιν ημών ορίζομεν ότι της δι'αυτής
καθορισθείσης κατά 75% προσαυξήσεως των ημερομισθίων ή του 1/25 του
μηνιαίου μισθού των απασχολουμένων μισθωτών κατά τας Κυριακάς και λοιπάς εκ
του Νόμου καθιερωμένας ως μη εργασίμους εορτάς του έτους των επιχειρήσεων και
εργασιών εν γένει συνεχούς ή μη λειτουργίας, δικαιούνται οι απασχολούμενοι από
του μεσονυκτίου του άγοντος προς τας ως άνω ημέρας μέχρι του επομένου
μεσονυκτίου, είναι δε αυτή ανεξάρτητος προς παρεχομένην πάσαν ετέραν
προσαύξησιν δια την κατά τας νυκτερινάς ώρας εργασίαν.
Η κατά τα ανωτέρω 75% προσαύξησιν των μισθών και ημερομισθίων υπολογίζεται
πάντοτε επί των υποχρεωτικών τεθεσπισμένων ελαχίστων ορίων μισθών και
ημερομισθίων, δεν συμψηφίζεται προς, τυχόν, καταβαλλομένας ανωτέρας τούτων
αποδοχάς, μειούται δε αναλόγως δια την επί έλαττον του κεκανονισμένου ωραρίου
απασχόλησιν.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.