Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

ΑΥΟικΕργ 18310/1946 Οικονομικές ενισχύσεις

Άρθρα Νόμου

Άρθρον μόνον - (Προσαύξηση λόγω νυκτερινής α...

Άρθρον μόνον - (Προσαύξηση λόγω νυκτερινής απασχόλησης)

1-4 (Αναφέρονται εις έκαστον ενίσχυσιν κατηγοριών τινων μισθωτών).
5. Εις τους πάσης φύσεως μισθωτούς (υπαλλήλους, υπηρέτας και εργατοτεχνίτας) των
Επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει συνεχούς ή μη λειτουργίας, οσάκις απασχολώνται
από 10 μ.μ. μέχρις 6 π.μ., καταβάλλονται αι εκάστοτε κεκανονισμέναι νόμιμοι αποδοχαί,
ηυξημέναι κατά 25%. Η παρούσα απόφασις ισχύει καθ` άπασαν την χώραν.
**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ως άνω άρθρο 5 ερμηνεύτηκε υπό της ΥΑ (Οικονομικών &
Εργασίας) 25825/1951 (ΦΕΚ Β`86/9.5.1951) ως εξής:
Αρθρο 2
Ι. Ερμηνεύοντας το άρθρο 5 της υπ`αρ.18310/46 αποφάσεως ημών ορίζομεν ότι της
δι`αυτής καθορισθείσης κατά 25% προσαυξήσεως των ημερομισθίων ή του 1/25 του
μηνιαίου μισθού των απασχολουμένων κατα τας νυκτερινάς ώρας (22-06) μισθωτών των
επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει συνεχούς ή μη λειτουργίας δικαιούνται πάντες οι
μισθωτοί ανεξαρτήτως της ιδιότητος υφ`ην υπηρετούν και της κατά μονιμον ή μη
τρόπον απασχολήσεως των , κατά τας ως άνω ώρας.
(...)
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρούσα ΥΑ εφαρμόζεται και στο προσωπικό των εστιατορίων,
ζυθεστιατορίων, αναψυκτηρίων και των Κέντρων διασκεάσεως και Κοσμικών
Ταβερνών, ως και κινηματογραφικών επιχειρήσεων, δυνάμει της υπ`αριθμ.58399/1951
απόφασης Υπ.Οικονομικών και Εργασίας (ΦΕΚ Β`213/24.10.1951) η οποία
ερμηνεύτηκε ως εξής δια της απόφασης Υπ. Εργασίας υπ`αρ.27056/1954 (ΦΕΚ
Β`59/24.3.1954) ως εξής:
πιχειρήσεων".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την απόφ.Υπ.Εργασίας Φ.27019/2/1953, (ΦΕΚ
Β`275/16.12.1953) ορίστηκαν τα εξής:
Του υπό των υπ`αριθ.18310/1946 και 25825/1951 αποφάσεων των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας, προβλεπομένου επιδόματος νυκτερινής εργασίας δεν
δικαιούνται, οι εκ των μισθωτών παρέχοντες τας υπηρεσίας των αποκλειστικώς ως εκ της
φύσεως της εργασίας των, κατά τας νυκτερινάς ώρας, μόνον, εφ`όσον αι
καταβαλλόμεναι εις τούτους αποδοχαί, εν σχέσει προς τας υπό των οικείων διατάξεων
προβλεπόμενα ελάχιστα όρια, είναι ηυξημέναι τουλάχιστον κατά ποσοστόν 25%. Εαν η
κατά τα ανωτέρω αύξησις είναι μικροτέρα του 25% , καταβάλλεται η προκύπτουσα επί
έλαττον διαφορά
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.