Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Σύσταση Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης

1. Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) είναι η εταιρεία, η οποία έχει ως αντικείμενο
δραστηριότητας την παροχή εργασίας από μισθωτούς της σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη
) με την μορφή της προσωρινής απασχόλησης, όπως η απασχόληση αυτή προσδιορίζεται με την
παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 2956/01 (ΦΕΚ 258 Α)
2. Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης επιτρέπεται να συσταθεί μόνο με την εταιρική μορφή της
Ανώνυμης Εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των
εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων ογδόντα τριών ΕΥΡΩ (176.083).
3. Η Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα εκτός από αυτή της παρ. 1 της παρούσης. Κατ’ εξαίρεση η Εταιρεία αυτή
επιτρέπεται να ασκεί και τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) Μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεων
εργασίας. Για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής απαιτείται ειδική άδεια, η οποία
χορηγείται σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που καθορίζονται με το
Π.Δ. 160/99 (ΦΕΚ159 Α) όπως εκάστοτε ισχύει. β) Αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου
δυναμικού, εφόσον η Εταιρεία αυτή πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από
τις κείμενες διατάξεις για την επαγγελματική κατάρτιση από εργοδότες και επιχειρήσεις ή
εκμεταλλεύσεις.
4. Το καταστατικό της Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης δεν επιτρέπεται να περιέχει σκοπούς
οι οποίοι αντίκεινται στις διατάξεις του Ν. 2956/2001 και των κατ’ εξουσιοδότησή του
διατάξεων.
5. Τα πρόσωπα, στα οποία κατά το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας Προσωρινής
Απασχόλησης έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για τη διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής
και για την εκπροσώπησή της, θα πρέπει να είναι έλληνες υπήκοοι, ή υπήκοοι Κρατών Μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή υπήκοοι κρατών μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου, ή ομογενείς που νόμιμα διαμένουν στην Ελλάδα.
Απαγορεύεται να διοριστούν ως μέλη του Δ.Σ της Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης ή να
γίνουν διαχειριστές ή εκπρόσωποι αυτής
α) όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός
έτους ή ανεξαρτήτως ποινής για εκβίαση, απάτη, χρεοκοπία, τοκογλυφία, κλοπή, υπεξαίρεση,
ληστεία, συκοφαντική δυσφήμηση, απειλή, απατηλή διέγερση σε μετανάστευση, επικίνδυνη και
βαριά σωματική βλάβη, εγκλήματα κατά της ζωής, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί τα υπομνήματα, σχετικά με το νόμισμα,
εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, τις αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο
εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση της μεταφοράς ή προώθησή τους ή της εξασφάλισης
καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση
και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα, εμπόριο δούλων, παράβασης των διατάξεων για
ναρκωτικά, λαθρεμπορίου, του νόμου περί μεσαζόντων, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής
τεχνολογίας, εγκλήματα αντίστασης, αρπαγής ανηλίκων, παράνομη κατακράτηση, παράνομη
βία.
β) όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
προαναφερόμενης παραγράφου έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
3
Η κατά το προηγούμενο εδάφιο μεταγενέστερη του χρόνου ορισμού τους καταδίκη επιφέρει την
έκπτωση των προσώπων αυτών από τις ανωτέρω ιδιότητες του μέλους του Δ.Σ., διαχειριστή ή
εκπροσώπου της Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία
Προσωρινής Απασχόλησης υποχρεούται να αντικαταστήσει το μέλος του Δ.Σ., διαχειριστή ή
εκπροσώπου της Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης με άλλο και να γνωστοποιήσει στην
Δ/νση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας τον αντικαταστάτη του εντός προθεσμίας 6
μηνών (πρακτικό Δ.Σ).
6. Η Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2956/01 και του Κ.Ν.
2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.