Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3655/2008 Μεταρρύθμιση Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρα Νόμου

ΜΕΡΟΣ Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) - ...

Άρθρο 1 - Ένταξη στον κλάδο σύνταξ...

Άρθρο 2 - Όροι και προϋποθέσεις έν...

Άρθρο 3 - Τομέας Ασφάλισης Προσωπ...

Άρθρο 4 - Ένταξη στον κλάδο ασθένε...

Άρθρο 5 - Διοικητική οργάνωση...

Άρθρο 6 - Θέματα προσωπικού...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) - ...

Άρθρο 7 - Ένταξη του κλάδου κύριας...

Άρθρο 8 - Ένταξη του Ταμείου Προνο...

Άρθρο 9 - Ένταξη των αναβατών και ...

Άρθρο 10 - Διοικητική οργάνωση του ...

Άρθρο 11 - Ένταξη στον κλάδο υγείας...

Άρθρο 12 - Σύσταση και σκοπός του κ...

Άρθρο 13 - Διοίκηση - Διαχείριση το...

Άρθρο 14 - Ασφαλιζόμενα πρόσωπα...

Άρθρο 15 - Πόροι του κλάδου...

Άρθρο 16 - Χρόνος ασφάλισης...

Άρθρο 17 - Προϋποθέσεις συνταξιοδό...

Άρθρο 18 - Καθορισμός ποσού σύνταξ...

Άρθρο 19 - Ρύθμιση λοιπών θεμάτων...

Άρθρο 20 - Ένταξη στον κλάδο επικου...

Άρθρο 21 - Διοικητική οργάνωση του ...

ΜΕΡΟΣ Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) -

Άρθρο 1 - Ένταξη στον κλάδο σύνταξης

Από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, το Ταμείο Συντάξεων
Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΣΠ - ΗΣΑΠ), το Ταμείο Συντάξεων του Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης της
Ελλάδος (ΤΣΠ - ΕΤΕ) και το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠ - ΤΕ),
καθώς και οι κλάδοι σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας "Η
ΕΘΝΙΚΗ" (ΤΑΠΑΕ - Ε), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ - ΟΤΕ) και του Ταμείου
Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ - ΕΤΒΑ) εντάσσονται στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Άρθρο 2 - Όροι και προϋποθέσεις ένταξης

1. Από της εντάξεως των Ταμείων και κλάδων του άρθρου 1 όσοι προσλαμβάνονται σε εταιρίες και
πιστωτικά ιδρύματα των οποίων το προσωπικό ασφαλιζόταν στα ανωτέρω Ταμεία και κλάδους
σύνταξης, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και διέπονται από
τη νομοθεσία του.
Οι ασφαλισμένοι των ανωτέρω Ταμείων και κλάδων σύνταξης, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ και εξακολουθούν να διέπονται, ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο
υπολογισμού της σύνταξης, από τις διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων,
όπως ισχύουν με τις γενικές διατάξεις νόμων και τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της περ. ι' της παρ. 11α του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α')
καταργείται από 1.1.2013.
2. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων φορέων και κλάδων,
συνεχίζονται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που
εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
3. Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, για τους μέχρι την ημερομηνία
ένταξης ασφαλισμένους των ως άνω Ταμείων και κλάδων, μειώνονται ισόποσα και σταδιακά, κάθε
τρία (3) χρόνια και μέσα σε μία δεκαετία, αρχής γενομένης από 1.1.2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως
με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Ειδικά οι εισφορές ασφαλισμένων του κλάδου σύνταξης
του ΤΑΠΑΕ "Η ΕΘΝΙΚΗ" μειώνονται αμέσως από την ίδια ως άνω ημερομηνία, και καθορίζονται σε
ποσοστό 6,67%, του δε εργοδότη σταδιακά, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω.
4. Πόροι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ είναι και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και
εργοδότη, τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και
των αποθεματικών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο των Ταμείων και κλάδων που εντάσσονται.
Πέραν των ανωτέρω, οι εργοδότριες Τράπεζες, Τράπεζα της Ελλάδος και Εθνική καταβάλλουν
ετησίως και για δεκαπέντε χρόνια στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ποσό ίσο με το ύψος του ελλείμματος του ΤΣΠ -
ΤΕ και του ΤΣΠ - ΕΤΕ, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί την 31.12.1992 και το οποίο για την Τράπεζα
της Ελλάδος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων ευρώ (23.000.000,00 ) για δε την
Εθνική Τράπεζα στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (25.500.000,00
).
Η απόδοση του ποσού κάθε έτους θα γίνεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου αρχής γενομένης από το
2009.
5. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται από τα εντασσόμενα Ταμεία και κλάδους,
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την ημερομηνία ένταξης στο ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ, ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του
Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αν η κινητή και ακίνητη
περιουσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από τους οποίους προέρχονται οι εντασσόμενοι κλάδοι
δεν είναι κατανεμημένη κατά κλάδους, κατανέμεται κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών, που
προβλέπεται για κάθε κλάδο πριν την ένταξη του στο διάδοχο φορέα.
7. Οι μετοχές του ΤΑΠ - ΟΤΕ επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Διαχείρισης Ειδικού
Κεφαλαίου ΤΑΠ - ΟΤΕ ΑΕ (ΕΔΕΚΤ - ΟΤΕ ΑΕ) του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α')
περιέρχονται αυτοδικαίως στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ από της εντάξεως του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ - ΟΤΕ
στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ως καθολικού διαδόχου.
Η μεταβίβαση των μετοχών της προηγούμενης παραγράφου απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος,
τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 3029/2002 εφαρμόζονται από της εντάξεως του ΤΑΠ -
ΟΤΕ στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Η περίπτωση β' της παρ. 4 του άρθρου πρώτου του καταστατικού της εταιρίας ΕΔΕΚΤ - ΟΤΕ ΑΕ του
άρθρου 12 του ν. 2768/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
"β. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών, η σύνταξη μελετών χρηματοοικονομικής φύσεως για τη
διαχείριση και τις επενδύσεις, καθώς και η ανάληψη της διαχείρισης και αξιοποίησης περιουσιακών
στοιχείων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 1 του ν. 3586/ 2007 (ΦΕΚ 151 Α')."
8. Εντός εξαμήνου από την ένταξη, συντάσσεται ειδική οικονομική μελέτη, για κάθε εντασσόμενο
κλάδο και Ταμείο, που προκηρύσσεται και ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
Αν διαπιστωθούν ελλείμματα, το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη τους. Κατά τα λοιπά για τη
χρηματοδότηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3029/2002.
9. Για τα λοιπά θέματα, που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 5 του ν. 3029/2002.
10. Χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης πλην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης του εντασσόμενου κλάδου κατά τις διατάξεις περί διαδοχικής
ασφάλισης. Στην περίπτωση που ο φορέας αυτός είναι το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο ανωτέρω διανυθείς χρόνος
λογίζεται ως ενιαίος. Το αυτό ισχύει και για τους ασφαλισμένους των κλάδων σύνταξης των Ταμείων
που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3029/2002.
11. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 140 και 141, των παραγράφων 2, 6 και 8 του άρθρου 143, των
παραγράφων 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 144 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 145 του παρόντος
νόμου έχουν εφαρμογή και στους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κλάδων
σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας, του Ταμείου Συντάξεων
Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Συντάξεων και Επικουρικής
Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Άρθρο 3 - Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ - ΔΕΗ)

1. Από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου ο κλάδος σύνταξης
του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - ΔΕΗ (ΟΑΠ - ΔΕΗ) εντάσσεται ως Αυτοτελής Τομέας στον
κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και αποκαλείται
εφεξής Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΤΑΠ - ΔΕΗ).
Ασφαλιστέα στον Τομέα πρόσωπα είναι τα ασφαλιζόμενα στον εντασσόμενο κλάδο σύνταξης ΟΑΠ-
ΔΕΗ.
2. Ο ανωτέρω Τομέας διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου κλάδου,
οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές του διατάξεις, μεταφέρονται δε σε αυτόν όλα τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του εντασσόμενου κλάδου.
3. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και
εξαγοράστηκε ως συντάξιμος στον εντασσόμενο κλάδο, λογίζεται ως χρόνος που διανύθηκε συνολικά
στην ασφάλιση του Τομέα.
Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη μεταβολή ασφαλιστικού φορέα, ο Τομέας
θεωρείται οργανισμός κύριας ασφάλισης.
Στις περιπτώσεις που ασφαλισμένοι του Τομέα έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ ή στα εντασσόμενα σε αυτό Ταμεία ή κλάδους σύνταξης, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις
περί διαδοχικής ασφάλισης.
Οι μέχρι την ένταξη συνταξιούχοι του εντασσόμενου κλάδου καθίστανται συνταξιούχοι του Τομέα, ο
οποίος στο εξής βαρύνεται με την καταβολή της σύνταξης τους.
Για τα λοιπά θέματα, που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 5 του ν. 3029/ 2002.
4. Πόροι του Τομέα είναι οι προβλεπόμενες από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις ασφαλιστικές
εισφορές, τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και
αποθεματικών αυτού.
5. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του εντασσόμενου κλάδου, καθώς και η κινητή και
ακίνητη περιουσία του, περιέρχονται στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισμού, ο οποίος αποτελεί καθολικό διάδοχο του, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή
δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων.
6. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του εντασσόμενου κλάδου, συνεχίζονται από το
ΙΚΑ -ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι
του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Άρθρο 4 - Ένταξη στον κλάδο ασθένειας

1. 0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον
α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης
του παρόντος νόμου, στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Από την ίδια ημερομηνία οι
ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους γίνονται υποχρεωτικά
ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου ασθένειας αυτού, ως προς
τις παροχές σε είδος.
Τα λειτουργούντα κατά την ημερομηνία ένταξης πολυιατρεία και ιατρεία του εντασσόμενου κλάδου
ασθένειας ΤΑΞΥ μεταφέρονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με τη διάρθρωση και το υπηρετούν προσωπικό και
συνεχίζουν να εξυπηρετούν για μια πενταετία τους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου.
2. Στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ συνιστάται, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, Λογαριασμός με την ονομασία
"Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων", με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έναντι
των λοιπών κλάδων του Ιδρύματος.
Σκοπός του Λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα (επίδομα ασθένειας, κυοφορίας και
λοχείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας, έξοδα κηδείας και δαπάνη για συμμετοχή σε
κατασκηνώσεις) στους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου, στους εφεξής εισερχόμενους στο
επάγγελμα ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθώς και στα μέλη οικογένειας αυτών. Η χορήγηση των παροχών
σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του εντασσόμενου κλάδου
ασθένειας του ΤΑΞΥ, το οποίο παραμένει σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και τροποποιείται με
απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο δε Λογαριασμός θα εξυπηρετείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Πόροι του Λογαριασμού είναι τα έσοδα του εντασσόμενου κλάδου από εισφορές για παροχές σε
χρήμα, ήτοι:
α) ποσοστό 1,20% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων, από το οποίο 0,80% σε βάρος των
εργοδοτών και 0,40% σε βάρος των ασφαλισμένων,
β) ποσοστό 0,40% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων ως συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση
των από 1.1.1993 και μετά ασφαλισμένων, καθώς και έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους
περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του.
Η είσπραξη των εισφορών του Λογαριασμού θα γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Στον Ειδικό Λογαριασμό μεταφέρεται το ένα πέμπτο (1/5) από το αποθεματικό της κινητής περιουσίας
του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας ΤΑΞΥ και αποτελεί έσοδο του Τομέα αυτού.
Η συμμετοχή του Ειδικού Λογαριασμού στις δαπάνες διοίκησης καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών,
απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων του Ειδικού Λογαριασμού διέπονται από τις
εκάστοτε για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ισχύουσες διατάξεις.
3. Από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου ο κλάδος ασθένειας
του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠ ΕΑΠΙ)
εντάσσεται στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Από την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του
εντασσόμενου κλάδου καθίστανται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και διέπονται από τη
νομοθεσία του κλάδου ασθένειας αυτού.
Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται το ύψος της
εισφοράς, η βάση υπολογισμού αυτής, το ύψος παροχών για την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων
και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος.
4. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των εντασσόμενων κλάδων, οι πόροι, που
προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν υπέρ αυτών, περιέρχονται αυτοδίκαια στον αντίστοιχο
κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο οποίος αποτελεί καθολικό διάδοχο αυτού, χωρίς την καταβολή
φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή τρίτου με
εξαίρεση τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιπτώσεις α' και β'.
5. Αν η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΤΑΞΥ και του ΤΑΠΕΑΠΙ δεν είναι κατανεμημένη μεταξύ
των κλάδων τους, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κατανέμεται
κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών, που προβλέπεται υπέρ εκάστου κλάδου πριν την ένταξη
του στο διάδοχο φορέα.
6. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων κλάδων, συνεχίζονται από
το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις, που εκδίδονται ισχύουν
έναντι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Άρθρο 5 - Διοικητική οργάνωση

1. Στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, Νομαρχία Αθηνών, συνιστώνται τέσσερα (4) Υποκαταστήματα
(επιπέδου Τοπικών Υποκαταστημάτων), τα οποία υπάγονται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ Αθήνας, με αρμοδιότητα την αντιμετώπιση των θεμάτων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων
των εντασσομένων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ φορέων και κλάδων, ως εξής:
Α) Υποκατάστημα ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ - ΟΤΕ
α) Τμήμα Απονομής Συντάξεων
β) Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπείας
γ) Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων και Οικονομικού
δ) Τμήμα Ανακεφαλαίωσης και Αναγνώρισης Χρόνου Ασφάλισης
ε) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.
Οι αρμοδιότητες του Υποκαταστήματος ανάγονται στα παρακάτω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ
των Τμημάτων του, ως ακολούθως:
α) Τμήμα Απονομής Συντάξεων
αα) Η έκδοση αποφάσεων κύριας σύνταξης, καθώς και επιδομάτων τύπου σύνταξης σύμφωνα με τις
διατάξεις του καταστατικού του εντασσόμενου στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κλάδου.
αβ) Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με ασφαλισμένους και
υπηρεσίες, για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
αγ) Η διαχείριση συνταξιοδοτικών θεμάτων των μονίμων κατοίκων της αλλοδαπής.
β) Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπείας
βα) Η αντιμετώπιση αιτήσεων θεραπείας, προσφυγών και γενικά κάθε ενδίκου μέσου για
συνταξιοδοτικές υποθέσεις του Υποκαταστήματος, καθώς και των εκκρεμών συνταξιοδοτικών
υποθέσεων του εντασσόμενου κλάδου.
ββ) Η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή αποφάσεων
συλλογικών οργάνων.
γ) Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων και Οικονομικού
γα) Η πληρωμή των ανωτέρω συντάξεων και επιδομάτων και η παρακολούθηση της μεταβολής τους.
γβ) Η κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του Υποκαταστήματος και η
παρακολούθηση του.
γγ) Η εκτέλεση των κάθε είδους οικονομικών και ταμειακών συναλλαγών του Υποκαταστήματος
(εισπράξεις και πληρωμές) και η έκδοση των απαραίτητων ταμειακών παραστατικών από τους ταμίες,
διαχειριστές και εκδότες.
γδ) Η διενέργεια πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού του Υποκαταστήματος.
γε) Η τήρηση των λογιστικών στοιχείων και των Τομέων σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Λογιστικό
Κανονισμό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
γστ) Η πλήρης διοικητική και επιμελητειακή υποστήριξη του Υποκαταστήματος και ειδικότερα: η
επιτόπια προμήθεια, η διαχείριση και συντήρηση εξοπλισμού και υλικού του Υποκαταστήματος, η
διοικητική μέριμνα και η συντήρηση του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του Υποκαταστήματος.
δ) Τμήμα Ανακεφαλαίωσης και Αναγνώρισης Χρόνου Ασφάλισης
δα) Η ανακεφαλαίωση όλων των χρόνων κύριας ασφάλισης των ασφαλισμένων που προέρχονται από
τον εντασσόμενο κλάδο.
δβ) Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με ασφαλισμένους,
υπηρεσίες, ελληνικούς φορείς και φορείς της αλλοδαπής για τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης.
δγ) Η αναγνώριση - μετατροπή του χρόνου ασφάλισης στον εντασσόμενο κλάδο σε χρόνο ασφάλισης
στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
δδ) Η αναγνώριση ορισμένων χρόνων ασφάλισης όταν το αίτημα αναφέρεται στην αίτηση
συνταξιοδότησης και ειδικότερα στρατιωτική υπηρεσία, γονική άδεια για ανατροφή παιδιών και λοιπές
αναγνωρίσεις.
δε) Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με ασφαλισμένους,
υπηρεσίες και άλλους φορείς για τη διεκπεραίωση της αναγνώρισης των παραπάνω χρόνων
ασφάλισης.
ε) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου
εα) Η διαχείριση των θεμάτων προσωπικού και οργάνωσης εργασίας του Υποκαταστήματος.
εβ) Η συγκρότηση και η γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών του Υποκαταστήματος.
εγ) Η τήρηση του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του Υποκαταστήματος.
εδ) Η παραλαβή των συνταξιοδοτικών αιτημάτων.
εε) Η διακίνηση της αλληλογραφίας και η αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων του
Υποκαταστήματος.
εστ) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των ενδιαφερομένων και η επικύρωση αντιγράφων,
εγγράφων και φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
εζ) Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για τη διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών
αποφάσεων.
εη) Η τήρηση του αρχείου των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η χορήγηση αντιγράφων.
εθ) Η τήρηση του αρχείου των συνταξιοδοτικών φακέλων.
ει) Η χορήγηση μετά από αίτηση κάθε φύσεως πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που αφορούν την
κατάσταση του συνταξιούχου.
Β) Υποκατάστημα ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
α) Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων
β) Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης
γ) Τμήμα Λογιστηρίου
δ) Τμήμα Διοικητικών Μέσων θεραπείας
ε) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.
Οι αρμοδιότητες του Υποκαταστήματος ανάγονται στα παρακάτω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ
των Τμημάτων του, ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων
αα) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με το νόμο.
αβ) Η μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων του Τομέα. Λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την
είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών.
αγ) Η συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές μετά από
σχετικό έλεγχο.
αδ) Ο υπολογισμός και επιβολή προσθέτων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.
αε) Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.
αστ) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές.
αζ) Η επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους
βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα.
β) Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης
βα) Η έκδοση αποφάσεων παροχών κύριας σύνταξης, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών.
ββ) Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους,
τις υπηρεσίες και φορείς για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
βγ) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου των συνταξιούχων.
βδ) Η κατάρτιση των ατομικών καταστάσεων πληρωμής των συνταξιούχων και παρακολούθηση των
μεταβολών τους.
βε) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής
ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
βστ) Η μέριμνα για την αποστολή στους πιστωτικούς οργανισμούς των μεταβολών για την εκτέλεση
των αποφάσεων απονομής κύριας σύνταξης.
γ) Τμήμα Λογιστηρίου
γα) Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και προσόδους
περιουσίας και εξόδων λειτουργίας του Τομέα και αποστολή του στη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
γβ) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων του Τομέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
γγ) Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου ισολογισμού-απο-λογισμού του Τομέα και αποστολή του στη
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
γδ) Η έκδοση σχετικών εντολών και ενταλμάτων πληρωμής.
γε) Η απόδοση των εν γένει εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και
Δημόσιο.
γστ) Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής του Τομέα στις γενικές
δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου.
γζ) Η αναζήτηση και είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων.
γη) Η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών του ν. 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α') και λοιπών
διατάξεων.
γθ) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα του Τομέα και έκδοση σχετικών
ενταλμάτων πληρωμής.
γι) Η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραιτήτων για τη λειτουργία του
Υποκαταστήματος.
δ) Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπείας
δα) Η αντιμετώπιση αιτήσεων θεραπείας, προσφυγών και γενικά κάθε ενδίκου μέσου για
συνταξιοδοτικές υποθέσεις του Υποκαταστήματος, καθώς και των εκκρεμών συνταξιοδοτικών
υποθέσεων του Τομέα.
δβ) Η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή αποφάσεων
συλλογικών οργάνων.
ε) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου
εα) Η διαχείριση των θεμάτων προσωπικού και οργάνωσης εργασίας του Υποκαταστήματος.
εβ) Η συγκρότηση και η γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών του Υποκαταστήματος.
εγ) Η τήρηση του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του Υποκαταστήματος.
εδ) Η παραλαβή των συνταξιοδοτικών αιτημάτων.
εε) Η διακίνηση της αλληλογραφίας και η αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων του
Υποκαταστήματος.
εστ) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των ενδιαφερομένων και η επικύρωση αντιγράφων,
εγγράφων και φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
εζ) Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για τη διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών
αποφάσεων.
εη) Η τήρηση του αρχείου των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η χορήγηση αντιγράφων.
εθ) Η τήρηση του αρχείου των συνταξιοδοτικών φακέλων.
ει) Η χορήγηση μετά από αίτηση κάθε φύσεως πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που αφορούν την
κατάσταση του συνταξιούχου.
Γ) Υποκατάστημα ασφαλισμένων των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, ΤΣΠ -ΑΤΕ, ΤΣΠ - ΕΤΕ,
ΤΣΠ - ΤΕ, ΤΑΠ - ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ - ΕΘΝΙΚΗ
α) Τμήμα Απονομής Συντάξεων (ΤΣΠ - ΑΤΕ)
β) Τμήμα Απονομής Συντάξεων (ΤΣΠ - ΕΤΕ)
γ) Τμήμα Απονομής Συντάξεων (ΤΣΠ - Τράπεζα της Ελλάδος, ΤΑΠ - ΕΤΒΑ, ΤΑΠ ΑΕ - ΕΘΝΙΚΗ)
δ) Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπείας
ε) Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων και Οικονομικού
στ) Τμήμα Ανακεφαλαίωσης και Αναγνώρισης Χρόνου Ασφάλισης
ζ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.
Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων του Υποκαταστήματος είναι ανάλογες με τις αρμοδιότητες των
αντίστοιχων Τμημάτων του Υποκαταστήματος ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του
ΤΑΠ - ΟΤΕ.
Δ) Υποκατάστημα ασφαλισμένων του εντασσόμενου ΤΣΠ - ΗΣΑΠ και του εντασσόμενου κλάδου
σύνταξης ΤΣΕΑΠΓΣΟ
α) Τμήμα Απονομής Συντάξεων (ΤΣΠ - ΗΣΑΠ)
β) Τμήμα Απονομής Συντάξεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ)
γ) Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπείας
δ) Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων και Οικονομικού
ε) Τμήμα Ανακεφαλαίωσης και Αναγνώρισης Χρόνου Ασφάλισης
στ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.
Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων του Υποκαταστήματος είναι ανάλογες με τις αρμοδιότητες των
Τμημάτων του Υποκαταστήματος των ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ -
ΟΤΕ.
Η τοπική αρμοδιότητα των συσταθέντων Υποκαταστημάτων εκτείνεται σε ολόκληρη την Ελληνική
Επικράτεια.
2. Στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας, Νομαρχία Αθηνών,
συνιστάται Υποδιεύθυνση Παροχών του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων, η οποία
διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων
β) Τμήμα Παροχών σε χρήμα
γ) Τμήμα Λογιστηρίου
δ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.
Οι αρμοδιότητες Υποδιεύθυνσης Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:
α) Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων
αα) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με το νόμο.
αβ) Η επιμέλεια για την είσπραξη των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού.
αγ) Ο χειρισμός θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.
β) Τμήμα Παροχών σε χρήμα
βα) Η μέριμνα για την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων που αφορούν τις παροχές για ασθένεια σε
χρήμα στους ασφαλισμένους του Ειδικού Λογαριασμού.
ββ) Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης επιδομάτων ασθενείας, κυοφορίας και λοχείας, αεροθεραπείας,
λουτροθεραπείας και εξόδων κηδείας, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
βγ) Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης δαπάνης για συμμετοχή των ασφαλισμένων του Ειδικού
Λογαριασμού σε κατασκηνώσεις.
γ) Τμήμα Λογιστηρίου
γα) Η κατάρτιση σχεδίου του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και εξόδων
λειτουργίας του Τομέα.
γβ) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
γγ) Η κατάρτιση σχεδίου του ετήσιου ισολογισμού-απολογισμού.
γδ) Η καταβολή χρηματικών παροχών στους ασφαλισμένους και τα μέλη των οικογενειών τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας του ΤΑΞΥ.
γε) Η απόδοση των εν γένει κρατήσεων υπέρ τρίτων.
γστ) Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής του Ειδικού Λογαριασμού
στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ.
γζ) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα του Τομέα και έκδοση σχετικών
ενταλμάτων πληρωμής.
γη) Η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία της
Υποδιεύθυνσης.
δ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου
δα) Η διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Τήρηση πρωτοκόλλου της
Υποδιεύθυνσης.
δβ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας.
δγ) Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.
δδ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση
αντιγράφων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος ή Γραφείου του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας
του ΤΑΞΥ, αποτελούν πλέον Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ από τις οποίες θα γίνεται και
η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ειδικού Λογαριασμού.
4. Των οργανικών μονάδων που συνιστώνται με το παρόν άρθρο προΐστανται υπάλληλοι σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι
δυνατή η τροποποίηση ή η συμπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που ρυθμίζουν οργανωτικά θέματα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του Οργανισμού του (π.δ. 266/1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και
τροποποιούνται με τη διαδικασία που ισχύει για την τροποποίηση του Οργανισμού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
7. Στα Υποκαταστήματα του παρόντος νόμου, συνιστώνται Διοικητικές Επιτροπές (ΔΕ), που
απαρτίζονται ως ακολούθως:
Α) Η ΔΕ του Υποκαταστήματος ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ - ΟΤΕ,
αποτελείται από:
α) Ενα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έναν διοικητικό υπάλληλο με Α' βαθμό του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως Πρόεδρο.
β) Εναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως μέλος.
γ)Εναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ - ΟΤΕ, που
προτείνεται σε τριπλάσιο αριθμό από τη ΓΣΕΕ, ως μέλος.
δ) Εναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, που προτείνεται από τον ΟΤΕ, από τον ΟΣΕ και από τα ΕΛΤΑ,
ως μέλος.
Β) Η ΔΕ του Υποκαταστήματος ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, αποτελείται
από:
α) Εναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Προϊστάμενο
Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο.
β) Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, που
προτείνονται από τη ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ, ως μέλη.
γ) Εναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, που προτείνεται από τη ΔΕΗ, ως μέλος.
δ) Εναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως μέλος.
Γ) Η ΔΕ του Υποκαταστήματος ασφαλισμένων των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων ΤΣΠ -ΑΤΕ,
ΤΣΠ -ΕΤΕ, ΤΣΠ - ΤΕ, ΤΑΠ - ΕΤΒΑ και ΤΑΠ ΑΕ-ΕΟΝΙΚΗ, αποτελείται από:
α) Ενα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έναν Διοικητικό Υπάλληλο με Α' βαθμό του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως Πρόεδρο.
β) Εναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως μέλος.
γ)Εναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων των εντασσομένων ΤΣΠ - ΑΤΕ, ΤΣΠ - ΕΤΕ, ΤΣΠ - ΤΕ και
των εντασσόμενων κλάδων σύνταξης των ΤΑΠ ΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ και ΤΑΠ - ΕΤΒΑ που προτείνεται σε
τριπλάσιο αριθμό από τη ΓΣΕΕ, ως μέλος.
δ) Εναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, που προτείνεται από την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών ή από
την Εθνική Ασφαλιστική, ως μέλος.
Δ) Η ΔΕ του Υποκαταστήματος ασφαλισμένων του εντασσόμενου ΤΣΠ - ΗΣΑΠ και του
εντασσόμενου κλάδου σύνταξης ΤΣΕΑΠΓΣΟ, αποτελείται από:
α) Ενα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έναν Διοικητικό Υπάλληλο με Α' βαθμό του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως Πρόεδρο.
β) Εναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως μέλος.
γ)Εναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων των εντασσόμενων ΤΣΠ - ΗΣΑΠ και ΤΣΕΑΠΓΣΟ, που
προτείνεται σε τριπλάσιο αριθμό από τη ΓΣΕΕ, ως μέλος.
δ)Εναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, που προτείνεται από τον ΗΣΑΠ ή από την Πανελλήνια
Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), ως μέλος.
Οι σχετικές προτάσεις για το διορισμό των μελών υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
ημερομηνία που θα ζητηθούν.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη των ως άνω Επιτροπών, με ισάριθμους αναπληρωτές, διορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με τριετή θητεία.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία για τις ΤΔΕ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
8. Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος ασφαλισμένων του Τομέα
Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, είναι οι εξής:
α) Η εξέταση και η λήψη απόφασης επί των αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων των οργάνων του
Υποκαταστήματος.
β) Η εισήγηση και η υποβολή προτάσεων προς το Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για όλα τα θέματα που
αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας του Τομέα και την αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και
ακίνητης περιουσίας του, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά τα έσοδα και τις παροχές του Τομέα.
γ) Η επεξεργασία και η εισήγηση προτάσεων προς το Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για την τροποποίηση των
καταστατικών διατάξεων του Τομέα.

Άρθρο 6 - Θέματα προσωπικού

1. Από το προσωπικό που υπηρετεί κατά τον χρόνο ένταξης στο ΤΑΠ - ΟΤΕ, το ένα τρίτο (1/3) του
διοικητικού προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας, ο νομικός σύμβουλος και δύο (2) δικηγόροι με
έμμισθη εντολή μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχουν στο
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το λοιπό προσωπικό μεταφέρεται στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).
2. Από το προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο ένταξης στον ΟΑΠ - ΔΕΗ το διοικητικό προσωπικό
της κεντρικής υπηρεσίας μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχει
στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ, το λοιπό προσωπικό μεταφέρεται στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Από το προσωπικό της ΔΕΗ που
υπηρετεί με απόσπαση στην κεντρική υπηρεσία του ΟΑΠ - ΔΕΗ το ένα τρίτο (1/3) του διοικητικού
προσωπικού εξακολουθεί να υπηρετεί με απόσπαση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τις ανάγκες του
Υποκαταστήματος ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, το λοιπό προσωπικό
μεταφέρεται στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση του αποσπασμένου
προσωπικού διέπεται από τον ισχύοντα εκάστοτε Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ και το
ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο.
3. Το προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο ένταξης στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ
μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχει στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
4. Το προσωπικό των Τραπεζών και της Ασφαλιστικής Εταιρείας "Η Εθνική" που υπηρετεί στο Ταμείο
Συντάξεων Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού
της Τραπέζης της Ελλάδος, καθώς και στους κλάδους σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού
Ασφαλιστικής Εταιρείας "Η Εθνική" και του ΤΑΠ - ΕΤΒΑ, κατά το χρόνο ένταξη τους στο ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ, διατίθεται με απόφαση των Διοικήσεων τους στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για μια πενταετία για τις
ανάγκες του Υποκαταστήματος ασφαλισμένων των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων ΤΣΠ -ΑΤΕ,
ΤΣΠ - ΕΤΕ, ΤΣΠ - ΤΕ, ΤΑΠ - ΕΤΒΑ και ΤΑΠ ΑΕ - ΕΘΝΙΚΗ. Η υπηρεσιακή και μισθολογική
κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας προσωπικού και
το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει
μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη συνεχίζουν να βαρύνουν τις
υπηρεσίες από τις οποίες οι ανωτέρω υπάλληλοι προέρχονται. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που
υπηρετούν κατά το χρόνο ένταξης στο ΤΣΠ-ΕΤΕ μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την
οργανική θέση που κατέχουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
5. Το προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο ένταξης στο ΤΑΞΥ, καθώς και οι δικηγόροι με έμμισθη
εντολή μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχουν στο ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ, εκτός από είκοσι (20) διοικητικούς υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων της κεντρικής
υπηρεσίας που μεταφέρονται στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ).
6. Από το προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο ένταξης στο Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής
Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών, το ένα τέταρτο (1/4) των διοικητικών υπαλλήλων και ο ιατρός
μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχουν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το
λοιπό προσωπικό μεταφέρεται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), στο
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) και στο ΤΑΠΙΤ.
7. Διαδικασίες για πλήρωση θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού
ΗΣΑΠ, στο ΤΑΞΥ και στο Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών
συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι
αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
8. Το μεταφερόμενο στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και το
προσωπικό του ήδη ενταχθέντος Ταμείου Σύνταξης Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών
και Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ) που έχει μεταφερθεί στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 3607/2007 (ΦΕΚ 245 Α'),
τοποθετείται για μια πενταετία στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες που συνιστώνται με τον παρόντα
νόμο. Σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό υπερκαλύπτει τις ανάγκες των εν λόγω μονάδων, το
πλεονάζον προσωπικό δύναται να τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σε άλλες
μονάδες του Ιδρύματος.
9.α. Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των εντασσόμενων κλάδων και Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και του ήδη ενταχθέντος ΤΣΕΑΠΓΣΟ, οι οποίοι έχουν
επιλεγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μεταφέρονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, τοποθετούνται για το
υπόλοιπο της θητείας τους με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος σε θέσεις προϊσταμένων των
αντίστοιχων οργανικών μονάδων, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο, με κριτήριο τον περισσότερο
χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση με τα ουσιαστικά
τους προσόντα και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας μέχρι
την επανεπιλογή τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή την τοποθέτηση νέου
προϊσταμένου.
Σε περίπτωση που οι θέσεις προϊσταμένων στις συσταθείσες οργανικές μονάδες δεν επαρκούν για την
τοποθέτηση των ως άνω επιλεγέντων προϊσταμένων, αυτοί καταλαμβάνουν για το υπόλοιπο της
θητείας τους αντίστοιχες κενές θέσεις προϊσταμένων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, στον ίδιο νομό ή σε άλλο νομό
εφόσον το επιθυμούν, με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια.
Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις προϊσταμένων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εξακολουθούν να θεωρούνται
προϊστάμενοι για το υπόλοιπο της θητείας τους και τα καθήκοντα τους καθορίζονται από τον Διοικητή
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και διατηρούν, κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων, το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης. Αν κενωθούν ή συσταθούν θέσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων στο Ι ΚΑ - ΕΤΑΜ πριν τη λήξη της θητείας τους, οι ανωτέρω
συμμετέχουν μαζί με τους λοιπούς υπαλλήλους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στην επιλογή προϊσταμένων.
β. Από τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του ΟΑΠ - ΔΕΗ μεταφέρονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για
τις ανάγκες του "Υποκαταστήματος ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ", τόσοι
όσες οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του εν λόγω υποκαταστήματος και τοποθετούνται με
απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος σε αντίστοιχου επιπέδου θέσεις προϊσταμένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) -

Άρθρο 7 - Ένταξη του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ

Ενταξη του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ
1. Ο κλάδος κύριας ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων
(ΤΑΝΠΥ) ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1654/1986 (ΦΕΚ177 Α'),
λειτουργεί ως αυτοτελής κλάδος, εντάσσεται από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης
του παρόντος νόμου, ως αυτοτελής Τομέας, στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ με πλήρη
οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και αποκαλείται εφεξής Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και
Τουριστικών Πρακτόρων.
2. Ο ανωτέρω Τομέας διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου κλάδου,
οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές του διατάξεις και μεταφέρονται σε αυτόν όλα τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του εντασσόμενου κλάδου.
3. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στον εντασσόμενο κλάδο, καθώς και ο χρόνος που
αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος, λογίζεται ως χρόνος που διανύθηκε συνολικά στον
Τομέα.
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη μεταβολή ασφαλιστικού φορέα, ο Τομέας
θεωρείται οργανισμός κύριας ασφάλισης.
5. Πόροι του Τομέα είναι οι προβλεπόμενες, από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις, ασφαλιστικές
εισφορές, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτού, καθώς και
κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του.
6. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του εντασσόμενου κλάδου, καθώς και η κινητή και
ακίνητη περιουσία του, περιέρχονται από την ημερομηνία της ένταξης στον ΟΑΕΕ, ο οποίος αποτελεί
καθολικό διάδοχο του, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου,
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αν η κινητή και ακίνητη
περιουσία του ΤΑΝΠΥ δεν είναι κατανεμημένη μεταξύ των κλάδων του, κατανέμεται κατά την
αναλογία του ποσοστού εισφορών, που προβλέπεται υπέρ εκάστου κλάδου πριν την ένταξη του στο
διάδοχο φορέα.
8. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του εντασσόμενου κλάδου, συνεχίζονται από
τον ΟΑΕΕ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι
του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ.

Άρθρο 8 - Ένταξη του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ

1. Το Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων, που αποτελεί Τμήμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της
Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ. 688/1948 (ΦΕΚ 133 Α'), εντάσσεται, από την 1η του
τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, στον κλάδο κύριας σύνταξης του
ΟΑΕΕ.
2. Από την ίδια ημερομηνία, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων μεταφέρονται στον
ΟΑΕΕ, θεωρούνται ασφαλισμένοι του και διέπονται από τη νομοθεσία του Οργανισμού και τις
διατάξεις του παρόντος. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο εντασσόμενο Ταμείο και ο
χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος σε αυτό, μέχρι την ημερομηνία ένταξης
λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις
διατάξεις του παρόντος.
3. Κάθε ασφαλισμένος του εντασσόμενου Ταμείου, που μεταφέρεται στον ΟΑΕΕ κατατάσσεται στην
1η ασφαλιστική κατηγορία του Οργανισμού. Για τη μετάταξη του στις επόμενες ασφαλιστικές
κατηγορίες, καθώς και για την επιλογή ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (ΦΕΚ 316 Α'), όπως ισχύουν κάθε φορά.
4. Από την ημερομηνία ένταξης, ο ΟΑΕΕ συνεχίζει να καταβάλει τις συντάξεις που κατέβαλε το
εντασσόμενο Ταμείο στους συνταξιούχους του, οι οποίοι θεωρούνται εφεξής συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ.
5. Το ποσό της σύνταξης των ασφαλισμένων, οι οποίοι θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά
την ημερομηνία ένταξης, αποτελείται από δύο τμήματα.
α) Το τμήμα της σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του εντασσόμενου Ταμείου,
υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του οι οποίες αφορούν τον τρόπο
καθορισμού των μηνιαίων παροχών και παραμένουν σε ισχύ.
β) Το τμήμα της σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, υπολογίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 258/2005, όπως κάθε φορά ισχύει.
Το άθροισμα των δύο παραπάνω τμημάτων σύνταξης, αποτελεί το συνολικό ποσό της σύνταξης που
καταβάλλεται στον συνταξιούχο από τον ΟΑΕΕ.
6. Οι συντάξεις όσων ήταν ήδη συνταξιούχοι κατά το χρόνο ένταξης του Ταμείου, καθώς και οι
μηνιαίες παροχές επί των οποίων υπολογίζεται το τμήμα σύνταξης για χρόνο ασφάλισης που
διανύθηκε σε αυτό, αυξάνονται εφεξής με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Οργανισμού.
7. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή
άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, πλην του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων, μικρότερο της 15ετίας για
τις περιπτώσεις λόγω γήρατος και της δετίας και τις προϋποθέσεις των άρθρων 21 και 23 του π.δ.
258/2005 για τις περιπτώσεις λόγω θανάτου και αναπηρίας, δεν καταβάλλονται τα κατώτατα όρια που
χορηγεί ο Οργανισμός.
8. Οι ήδη συνταξιούχοι του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων από την ημερομηνία ένταξης του Ταμείου
στον ΟΑΕΕ, διέπονται από τη νομοθεσία περί υγειονομικής περίθαλψης που ισχύει για τους λοιπούς
συνταξιούχους του Οργανισμού.
Η προβλεπόμενη στην περίπτωση αυτή εισφορά, υπολογίζεται επί του ποσού της καταβαλλόμενης
σύνταξης και σε καμία περίπτωση επί ποσού κατώτερου του 25πλασίου του τεκμαρτού ημερομισθίου
της 10ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, όπως κάθε φορά ισχύει.
9. Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του εντασσόμενου Ταμείου, ο
υπολογισμός του ποσού της σύνταξης διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.
1405/1983 (ΦΕΚ 180 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1539/1985 (ΦΕΚ 64 Α'), το άρθρο
15 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α'), το άρθρο 18 του ν. 2079/1992 (ΦΕΚ 142 Α') και το άρθρο 69 του
ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α'), όπου εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1405/1983.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, ο υπολογισμός της
τμηματικής σύνταξης των πιο πάνω ασφαλισμένων, ενεργείται με δύο τρόπους, ο πρώτος τρόπος
ενεργείται με τη νομοθεσία του εντασσόμενου Ταμείου και ο δεύτερος με τη νομοθεσία του ΟΑΕΕ. Το
άθροισμα των ποσών μαζί με το ποσό της σύνταξης που χορηγεί ο άλλος Οργανισμός, αποτελεί το
οριστικό ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης.
Το τμήμα του ποσού της σύνταξης που αναλογεί στον συμμετέχοντα δύναται κατ' επιλογή του
ασφαλισμένου, να καταβληθεί ταυτόχρονα με αυτό του απονέμοντα, μειωμένο κατά 3% για κάθε
χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 69
του ν. 2084/1992, ορίων ηλικίας.
Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 4202/1961, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10
του ν. 1405/1983, εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
Αν ο απονέμων οργανισμός είναι προηγούμενος του τελευταίου, ο υπολογισμός του ποσού της
σύνταξης πραγματοποιείται βάσει των αποδοχών του ασφαλισμένου που λαμβάνονται υπόψη για την
απονομή της σύνταξης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, αναπροσαρμοσμένες με το μέσο δείκτη τιμών
καταναλωτή.
Οι συμμετέχοντες οργανισμοί επιβαρύνονται στη δαπάνη της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 2 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α').
10. Για την κάλυψη της δαπάνης, ποσοστό 50% της εισφοράς προς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
αποδίδεται στον ΟΑΕΕ για δέκα (10) έτη.
Η πιο πάνω εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται του 50% του ποσού που εισπράχθηκε το έτος 2007,
προσαυξημένο κατ' έτος με το δείκτη τιμών καταναλωτή.
Η απόδοση του ποσού κάθε έτους θα γίνεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου, αρχής γενομένης από το
2009.
11. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων,
συνεχίζονται από τον ΟΑΕΕ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται
ισχύουν έναντι του ΟΑΕΕ.
12. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από οικονομική
μελέτη, γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι δυνατή η
τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού των μηνιαίων παροχών, καθώς και
η ένταξη σε κατηγορίες των ήδη συνταξιούχων του εντασσόμενου Ταμείου.

Άρθρο 9 - Ένταξη των αναβατών και προπονητών του ΤΑΠΕΑΠΙ στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ

1. Οι κατά κύρια ασφάλιση ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) αναβάτες και προπονητές, εντάσσονται από την 1η του
τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, στον κλάδο κύριας σύνταξης του
ΟΑΕΕ και από την ημερομηνία αυτή καθίστανται ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ.
2. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στο ΤΑΠΕΑΠΙ, συμπεριλαμβανομένου και αυτού
που έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία ως συντάξιμος, σύμφωνα με τις
διατάξεις της νομοθεσίας του, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.
3. Κατ' εξαίρεση, οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του ΤΑΠΕΑΠΙ εξακολουθούν να διέπονται ως προς τον
υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο
υπολογισμού της παρεχόμενης σύνταξης, από τις ισχύουσες διατάξεις του Καταστατικού του,
ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου υπαγωγής τους στην ασφάλιση του, μη εφαρμοζομένων των
αντίστοιχων διατάξεων του ΟΑΕΕ όπως ισχύουν. Κατά τα λοιπά η ασφαλιστική σχέση των προσώπων
αυτών διέπεται από τη νομοθεσία του ΟΑΕΕ.
4. Οι συνταξιούχοι του ΤΑΠΕΑΠΙ της προηγούμενης παραγράφου, γίνονται συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ,
ο οποίος βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεων τους, χωρίς περιορισμούς ως προς το
καταβαλλόμενο ποσό. Οι συντάξεις αυτές αυξάνονται σύμφωνα με τις χορηγούμενες ετήσιες αυξήσεις
συντάξεων του ΟΑΕΕ.
5. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από οικονομική
μελέτη καθορίζονται το ενεργητικό και παθητικό, η περιουσία, οι πόροι που προβλέπονται από τις
ισχύουσες καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΕΑΠΙ και αναλογούν στα ανωτέρω πρόσωπα, που θα
περιέλθουν στον ΟΑΕΕ ως καθολικό διάδοχο του ΤΑΠΕΑΠΙ λόγω της ένταξης των προσώπων αυτών,
καθώς και ο τρόπος μεταβίβασης τους.
6. Εκκρεμείς δίκες μεταξύ του ΤΑΠΕΑΠΙ και των ασφαλισμένων του που υπάγονται πλέον στην
ασφάλιση του ΟΑΕΕ, συνεχίζονται από τον ΟΑΕΕ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές
αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΟΑΕΕ.

Άρθρο 10 - Διοικητική οργάνωση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

1. Για τη λειτουργία του εντασσόμενου στον ΟΑΕΕ κλάδου κύριας ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ,
συνιστάται στον ΟΑΕΕ, πέραν των Περιφερειακών Διευθύνσεων του άρθρου 21 του π.δ. 154/2006
(ΦΕΚ 167 Α') "Οργανισμός ΟΑΕΕ" και μία (1) Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών του
Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, με έδρα τον Πειραιά, η οποία διαρθρώνεται
ως εξής:
α) Τμήμα Εσόδων - Μητρώου
β) Τμήμα Απονομής Συντάξεων
γ) Τμήμα Λογιστηρίου
δ) Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής
ε) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:
α) Τμήμα Εσόδων - Μητρώου
αα) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με το νόμο.
αβ) Η επιμέλεια για την είσπραξη των εισφορών και λοιπών απαιτήσεων του Τομέα (πρόσοδοι),
προσδιορισμός και βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογισμός των πρόσθετων τελών,
παρακολούθηση της εμπρόθεσμης ή μη καταβολής των υποχρεώσεων των υπόχρεων προσώπων και
λήψη των αναγκαίων μέτρων.
αγ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.
αδ) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές.
αε) Η επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους
βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα.
αστ) Η σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων.
β) Τμήμα Απονομής Συντάξεων
βα) Η έκδοση αποφάσεων παροχών κύριας σύνταξης, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών.
ββ) Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους,
τις υπηρεσίες και φορείς για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
βγ) Η επιμέλεια για την αποστολή των συνταξιοδοτικών αποφάσεων στο Αυτοτελές Γραφείο
Υποστήριξης Πληροφορικής της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών και παρακολούθηση των
μεταβολών τους.
βδ) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
βε) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής
ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
γ) Τμήμα Λογιστηρίου
γα) Η κατάρτιση σχεδίου του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και
προσόδους περιουσίας και εξόδων λειτουργίας του Τομέα και αποστολή του στη Διεύθυνση
Οικονομικού του ΟΑΕΕ.
γβ) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων του Τομέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
γγ) Η κατάρτιση σχεδίου του ετήσιου απολογισμού του Τομέα και αποστολή του στη Διεύθυνση
Οικονομικού του ΟΑΕΕ.
γδ) Η κατάρτιση σχεδίων οικονομικών καταστάσεων και αποστολή τους στη Διεύθυνση Οικονομικού
του ΟΑΕΕ.
γε) Η έκδοση σχετικών εντολών πληρωμής για τις συντάξεις.
γστ) Η απόδοση των κρατήσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Δημόσιο.
γζ) Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής του Τομέα στις γενικές
δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου.
γη) Η αναζήτηση και είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων.
γθ) Η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών του ν. 4202/1961 και λοιπών διατάξεων.
γι) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα του Τομέα και έκδοση σχετικών ενταλμάτων
πληρωμής.
για) Η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραιτήτων για τη λειτουργία της Διεύθυνσης.
δ) Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής
δα) Η μέριμνα για την αποστολή στους πιστωτικούς οργανισμούς των μεταβολών για την εκτέλεση
των αποφάσεων απονομής συντάξεων.
δβ) Η αποστολή καταστάσεων παροχής συντάξεων στο Τμήμα Λογιστηρίου για την έκδοση εντολών
πληρωμής.
δγ) Η μέριμνα για τη λειτουργία του εξοπλισμού της Διεύθυνσης.
Πέραν των ανωτέρω, το Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες
των αντίστοιχων Γραφείων Υποστήριξης Πληροφορικής των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΕ.
ε) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου
εα) Διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Τήρηση κοινού και εμπιστευτικού
πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.
εβ) Χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας.
εγ) Αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.
εδ) Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση
αντιγράφων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
2. θέματα που προκύπτουν από τις ισχύουσες καταστατικές τους διατάξεις και δεν περιλαμβάνονται
στις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της παραπάνω Διεύθυνσης, ασκούνται από τις υφιστάμενες
αντίστοιχες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.
3.0 έλεγχος ασφάλισης και εσόδων του εντασσόμενου στον ΟΑΕΕ κλάδου κύριας ασφάλισης του
ΤΑΝΠΥ διενεργείται από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης του ΟΑΕΕ.
4. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος ή Γραφείου των εντασσόμενων κλάδων του
ΤΑΝΠΥ, αποτελούν πλέον Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ από τις οποίες θα γίνεται και η
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων.
5. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και
Τουριστικών Πρακτόρων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και
ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ο οποίος εισηγείται στο Δ.Σ. του Ταμείου τα θέματα τις
αρμοδιότητας του και υπογράφει όλα τα έγγραφα της Διεύθυνσης στην οποία προΐσταται.
Των Τμημάτων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού και ελλείψει ΤΕ
Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Του Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής και ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής και ελλείψει ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
Του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων.
6. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ καθορίζονται οι οργανικές μονάδες του ΟΑΕΕ που θα έχουν την
αρμοδιότητα απονομής κύριας σύνταξης στους ασφαλισμένους του εντασσόμενου Ταμείου Προνοίας
Ξενοδόχων και στους ασφαλισμένους του ΤΑΠΕΑΠΙ αναβάτες και προπονητές.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά
από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης είναι δυνατή η
τροποποίηση ή συμπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων.
8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που ρυθμίζουν οργανωτικά θέματα του ΟΑΕΕ αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του Οργανισμού του (π.δ. 154/2006) και τροποποιούνται με τη διαδικασία που
ισχύει για την τροποποίηση του Οργανισμού του ΟΑΕΕ.

Άρθρο 11 - Ένταξη στον κλάδο υγείας

1. Οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων, καθώς και τα μέλη οικογένειας
αυτών για παροχές ασθένειας υπάγονται στον κλάδο υγείας του ΟΑΕΕ και διέπονται από τις διατάξεις
του Κανονισμού αυτού.
2. Στην ασφάλιση του κλάδου υγείας του ΟΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά και διέπονται από τις
διατάξεις του Κανονισμού του, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του
παρόντος νόμου, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του Τομέα
Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους, και παύουν
από την ημερομηνία αυτή να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Παροχών Ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ.

Άρθρο 12 - Σύσταση και σκοπός του κλάδου επικουρικής ασφάλισης

1. Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), που έχει συσταθεί με το άρθρο 1
του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α'), όπως ισχύει, συνιστάται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα
δημοσίευσης του παρόντος νόμου, κλάδος επικουρικής ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών με
πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.
2. Σκοπός του κλάδου επικουρικής ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών είναι η παροχή μηνιαίας
επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο του
παρόντος Κεφαλαίου ασφαλιζόμενα πρόσωπα, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.

Άρθρο 13 - Διοίκηση - Διαχείριση του κλάδου

1. Τη διοίκηση και τη διαχείριση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει το Ταμείο.
2. Οι εργασίες του κλάδου εκτελούνται από το προσωπικό του Ταμείου και η συμμετοχή του κλάδου
στις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου καθορίζεται σε ποσοστό που θα οριστεί από το
Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.
3. Τα θέματα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών,
ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων του κλάδου διέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ταμείου και της γενικότερης νομοθεσίας.

Άρθρο 14 - Ασφαλιζόμενα πρόσωπα

1. Στην ασφάλιση του Κλάδου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτηση τους, οι ελεύθεροι
επαγγελματίες ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ, καθώς και του Τομέα
Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα
και έχουν ηλικία έως 60 ετών.
2. Τα ανωτέρω πρόσωπα κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 5 του π.δ.
258/2005, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, δύνανται όμως, με αίτηση τους, να υπαχθούν σε ανώτερη
ασφαλιστική κατηγορία της επιλογής τους, όπως αυτές ορίζονται στο ίδιο άρθρο του προεδρικού
διατάγματος, από την πρώτη του επόμενου έτους της υποβολής της σχετικής αίτησης.
3. Τα πρόσωπα του παρόντος άρθρου ασκούν το δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση άπαξ
και δεν δύνανται να επανέλθουν εφόσον διακόψουν αυτήν ή απωλέσουν το δικαίωμα τους.

Άρθρο 15 - Πόροι του κλάδου

Οι πόροι του κλάδου επικουρικής ασφάλισης είναι:
1. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων ελευθέρων επαγγελματιών. Το ποσό
εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του π.δ.
258/2005, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, ή επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία
έχουν υπαχθεί με αίτηση τους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου.
2. Κάθε έσοδο που προκύπτει από προσόδους περιουσίας, απόδοση κεφαλαίων και αποθεματικών,
καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

Άρθρο 16 - Χρόνος ασφάλισης

1. Χρόνος ασφάλισης είναι:
α) Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του
κλάδου επικουρικής ασφάλισης και εφεξής.
β) Οι χρόνοι ασφάλισης οι οποίοι αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 47 του ν. 2084/1992,
όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος στην ασφάλιση άλλων φορέων
επικουρικής ασφάλισης, συνυπολογίζεται στον κλάδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 17 - Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

1. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και αναπηρίας είναι αυτές που ορίζονται κατά
περίπτωση από τα άρθρα 24, 25 και 26 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν και εφόσον οι ασφαλισμένοι
δικαιούνται για την αυτή αιτία κύρια σύνταξη.
2. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, καθώς και τα δικαιούμενα πρόσωπα είναι αυτές
που ορίζονται από τα άρθρα 27 του ν. 2084/1992, 62 του ν. 2676/1999 και 4 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ
210 Α'), όπως ισχύουν.
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
απαιτείται η πραγματοποίηση πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην ασφάλιση του κλάδου, από την έναρξη
λειτουργίας του. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυξάνονται
προοδευτικά σε δεκαπέντε (15) με την προσθήκη ενός (1) έτους για κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από
το έτος που ακολουθεί το έτος συμπλήρωσης της πενταετίας.

Άρθρο 18 - Καθορισμός ποσού σύνταξης

Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου υπολογίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Για τις συντάξεις λόγω θανάτου έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις των άρθρων 62 του ν. 2676/1999 και
4 του ν. 3385/2005, όπως ισχύουν.

Άρθρο 19 - Ρύθμιση λοιπών θεμάτων

1. Για την είσπραξη των εισφορών του κλάδου έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας
που διέπει τον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για τα θέματα
του κλάδου επικουρικής ασφάλισης που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ.
του ΟΑΕΕ, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) δύναται να
τροποποιούνται και να συμπληρώνονται οι διατάξεις που αφορούν τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης,
καθώς και να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του
κλάδου αυτού.

Άρθρο 20 - Ένταξη στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης

1. Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ, εντάσσονται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το
μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια
έκαστος, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών, που έχει συσταθεί με το ν.δ. 135/1946 (ΦΕΚ
299 Α') και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων,
που έχει συσταθεί με τον α.ν. 1606/1939 (ΦΕΚ 50 Α'). Οι Τομείς αυτοί αποκαλούνται, αντίστοιχα:
Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης
Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ).
2. Οι ανωτέρω Τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ διέπονται από τις οικείες
καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων, οι οποίες καθίστανται εφεξής
καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως
αυτές εκάστοτε ισχύουν.
3. Στους ανωτέρω Τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και
συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισης τους.
4. Πόροι του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ είναι και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές
εισφορές υπέρ των αντίστοιχων Ταμείων που εντάσσονται σε αυτόν ως αυτοτελείς Τομείς, οι πρόσοδοι
περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που
προκύπτει από τη δραστηριότητα τους.
5. Ολοι οι ανωτέρω πόροι, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται από τα
εντασσόμενα Ταμεία, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την
ημερομηνία ένταξης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ, στους αντίστοιχους αυτοτελείς
Τομείς, ως καθολικούς διαδόχους των εντασσόμενων Ταμείων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή
δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων.
6. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα Ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του
χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που
έχει προσμετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των
αντίστοιχων Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης που λειτουργούν στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του
ΟΑΕΕ.
7. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικό Τομέα του κλάδου
επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ ή άλλον φορέα επικουρικής ασφάλισης έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
8. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ για την
παροχή επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τομέα του κλάδου.
9. Οι καταβαλλόμενες από τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ συντάξεις αυξάνονται, μετά
από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, εντός των ορίων της καθοριζόμενης
εισοδηματικής πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 2084/1992.
10. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ.
του ΟΑΕΕ, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται οι
ασφαλιστικές κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι ασφαλισμένοι των Τομέων Επικουρικής
Ασφάλισης, το ποσοστό εισφοράς επί του ποσού των κατηγοριών αυτών, η μετάταξη σε ανώτερη
ασφαλιστική κατηγορία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
11. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων Ταμείων, συνεχίζονται από
τον ΟΑΕΕ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι
των αντίστοιχων Τομέων του ΟΑΕΕ.

Άρθρο 21 - Διοικητική οργάνωση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ

1. Για τη λειτουργία του εν λόγω κλάδου συνιστώνται στον ΟΑΕΕ, πέραν των Διευθύνσεων του
άρθρου 21 του π.δ. 154/2006 "Οργανισμός ΟΑΕΕ" και τρεις (3) Περιφερειακές Διευθύνσεις
Επικουρικής Ασφάλισης, ως εξής:
- Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.
- Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών.
- Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων.
Καθεμία εκ των ανωτέρω Διευθύνσεων διαρθρώνεται ως εξής:
α) Τμήμα Εσόδων- Μητρώου
β) Τμήμα Παροχών
γ) Τμήμα Λογιστηρίου
δ) Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής
ε) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ
κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Γραφείων της, ως ακολούθως:
α) Τμήμα Εσόδων- Μητρώου
αα) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με το νόμο.
αβ) Η επιμέλεια για την είσπραξη των εσόδων του Τομέα. Η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης
καθυστερούμενων εισφορών.
αγ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.
αδ) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές.
αε) Η επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους
βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα.
αστ) Η σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων.
β) Τμήμα Παροχών
βα) Η έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών.
ββ) Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους,
τις υπηρεσίες και φορείς για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
βγ) Η επιμέλεια για την αποστολή των συνταξιοδοτικών αποφάσεων στο Αυτοτελές Γραφείο
Υποστήριξης Πληροφορικής της Διεύθυνσης και παρακολούθηση των μεταβολών τους.
βδ) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
βε) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής
ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητεί
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.