Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - (Αντικατάσταση ά. 4 Β.Δ/τος της 28.1-4.2.1938 - Βιβλίο Δρομολογίων)

Το άρθρον 4 του Β.Δ/τος της 28.1-4.2.1938 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρον 4.
1. Οι κύριοι ή Διευθυνταί επιχειρήσεων των εν άρθρω 1 φορτηγών αυτοκινήτων, υποχρεούνται να εφοδιάζουν ταύτα δι' ειδικού «Βιβλίου Δρομολογίων» συντεταγμένου συμφώνως προς καθοριζόμενον δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, υπόδειγμα.
2. Προ πάσης εκκινήσεως εξ οιασδήποτε αφετηρίας δι' εκτέλεσιν δρομολογίου ή οιασδήποτε μεταβάσεως εις τον τόπον του προορισμού ή επιστροφής εκ τούτου ο οδηγός του αυτοκινήτου, υποχρεούται να σημειοί ευκρινώς και με ακρίβειαν, εις το βιβλίον δρομολογίων και εις την οικείαν στήλην, την ώραν εκκινήσεως, την ώραν αφίξεως, το είδος του φορτίου, το τόπον προορισμού και λοιπά στοιχεία.
3. Το ανωτέρω βιβλίον φυλάσσεται εις το διαμέρισμα του οδηγού, όστις υποχρεούται να το έχη πάντοτε πρόχειρον και να επιδεικνύει τούτο εις τα ενεργούντα τον έλεγχον αρμόδια όργανα.
4. Οι κύριοι των αυτοκινήτων υποχρεούνται να φυλάττουν επιμελώς τα αντίτυπα των βιβλίων δρομολογίων επί διετίαν από της τελευταίας εγγραφής και να θέτουν ταύτα εις την διάθεσιν των ενεργούντων τον έλεγχον αρμοδίων οργάνων.
5.Οι κύριοι ή οι Διευθυνταί των επιχειρήσεων ή οι προς τούτο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ευθύνονται δια την προμήθειαν και παράδοσιν, επί αποδείξει του βιβλίου δρομολογίων εις τον οδηγόν ως και δια την διαφύλαξιν των αντιτύπων του βιβλίου δρομολογίων επί διετίαν. Ο
οδηγός του αυτοκινήτου ευθύνεται δια την τήρησιν και συμπλήρωσιν του βιβλίου τούτου, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος".
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.