Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ι. - Γενικές Προϋποθέσεις Αποζημίωσης

Άρθρο 1 - Ορισμός εργατικού ατυχήματος - Δικαίωμα αποζημίωσης

Ατύχημα εκ βιαίου συμβάντος, επερχόμενος εις εργάτην ή υπάλληλον των εν τω άρθρ. 2
εργασιών και επιχειρήσεων, εν τη εκτελέσει της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής, παρέχει εις τα
κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου δικαιούμενα πρόσωπα, δικαίωμα αποζημιώσεως
απέναντι του κυρίου της επιχειρήσεως, εάν η εις τον παθόντα εκ του ατυχήματος
προελθούσα διακοπή της εργασίας διήρκεσε πλέόν των τεσσάρων ημερών, εξαιρουμένης
μόνον της περιπτώσεως καθ` ην ο παθών εκ προθέσεως προεκάλεσε το επελθόν ατύχημα.

Άρθρο 2 - Υπόχρεος καταβολής αποζημίωσης

Εις την κατά το άρθρον 1 αποζημίωσιν υποχρεούνται: οι εργοδότοι οικοδομικών και
άλλων τεχνικών έργων οι κύριοι επιχειρήσεων διεξαγομένων εις παντός είδους
βιομηχανικά και βιοτεχνικά εργοστάσια, εργαστήρια άλλους τόπους εργασίας, ή συνεργεία,
εν οις γίνεται χρήσις μηχανικών εργαλείων, οι κύριοι επιχειρήσεων μεταφοράς δια γης
ή ύδατος, φορτώσεως, εκφορτώσεως και αποθηκεύσεων παντός είδους, οι κύριοι των μη
περιλαμβανομένων εν άρθρ. 1 του ΒΩΜΑ Νόμου της 21 Φεβρ. 1901 επιχειρήσεων ορυχείων
και λατομείων, ως και πάσης εν γένει επιχειρήσεως ή χρησιμοποιούνται εκρηκτικαί ή
τοξικαί ύλαι ή γίνεται χρήσις μηχανής κινουμένης δια δυνάμεως άλλης πλην της του
ανθρώπου ή του ζώου.
Εις την αυτήν αποζημίωσιν υποχρεούται το Δημόσιον και παν εν γένει νομικόν
πρόσωπον, απασχολουν απ` ευθείας εργάτας ή υπαλλήλους εις εργασίας ή επιχειρήσεις
περί ων το εδ. 1 του άρθρου τούτου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.