Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο μόνο - Κύρωση Κανονισμού συμπληρωματικών παροχών μητρότητας του Ο.Α.Ε.Δ.

Κυρούμεν τον καταρτισθέντα υπό του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. κανονισμόν «συμπληρωματικών παροχών μητρότητος» το κείμενον του οποίου έχει ως ακολούθως:

Άρθρον 1 - Συμπληρωματικές παροχές κυοφορίας και λοχείας

Ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού καταβάλλει εις τας επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολουμένας γυναίκας, τας ησφαλισμένας δια την ασθένειαν εις το Ι.Κ.Α. συμπληρωματικήν παροχήν κυοφορίας και λοχείας κατά τα εν τοις επομένοις οριζόμενα.

Άρθρον 2 - Προϋποθέσεις καταβολής

1. Παροχή υπό του ΙΚΑ επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.
2. Ενεργός εργασιακή σχέσις κατά τον χρόνον ενάρξεως της αποχής λόγω κυοφορίας και λοχείας.

Άρθρον 3 - Καταβαλλόμενον ποσόν

1. Η καταβολή συμπληρωματικής παροχής ισούται προς την προκύπτουσαν διαφορά μεταξύ των υπό του Ι.Κ.Α. καταβληθέντων επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας και των τακτικών αποδοχών, τις οποίες δικαιούται η ασφαλισμένη κατά τον χρόνο ενάρξεως της αδείας κυοφορίας. Ως τακτικαί αποδοχαί νοούνται αι παγίως καταβαλλόμεναι εις χρήμα τοιούται, ας θα εδικαιούτο η ησφαλισμένη εάν απησχολείτο κατά τον χρόνον της αποχής λόγω κυοφορίας και λοχείας.
2. Η εν τη προηγουμένη παραγράφω συμπληρωματική παροχή καταβάλλεται δια το χρονικόν διάστημα καθ'ο καταβάλλονται τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας, πλην του χρόνου δι'ον ο εργοδότης υποχρεούται εις την καταβολήν των αποδοχών.
3. Η συμπληρωματική παροχή διακόπτεται εάν δι'οιονδήποτε λόγον διακοπή η χορήγησις των επιδομάτων.
4. Η καταβολή υπό του Οργανισμού της συμπληρωματικής παροχής ενεργείται εφ'άπαξ μετά την υπό του ΙΚΑ ολοσχερή καταβολήν των επιδομάτων.

Άρθρον 4 - Διαδικασία

1. Η συμπληρωματική παροχή καταβάλλεται τη αιτήσει της δικαιούχου, υποβαλλομένη εις την κατά τόπον αρμοδίαν υπηρεσίαν του Οργανισμού εντός τριμήνου από της εισπράξεως υπ'αυτής των εκ του ΙΚΑ επιδομάτων.
2. Αρμοδία Υπηρεσία του Οργανισμού δια την καταβολήν της συμπληρωματικής παροχής είναι η του τόπου ένθα εδρεύει το χορηγήσαν τα επιδόματα Κατάστημα του ΙΚΑ. Εν ελλείψει δε τοιαύτης υπηρεσίας του Οργανισμού η καταβολή ενεργείται υπό του Καταστήματος τούτου του ΙΚΑ.
3. Αρμόδιον όργανον δια την αναγνώρισιν του σχετικού δικαιώματος είναι ο Διευθυντής της ανωτέρω αρμοδίας Υπηρεσίας του Οργανισμού ή του ΙΚΑ.
4. Ενστάσεις κατ'αποφάσεων των εν τη προηγουμένη παραγράφω οργάνων ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάκοντα ημερών από της κοινοποιήσεως, εκδικάζονται δε υπό των αρμοδίων κατά τον τόπον επιτροπών του Οργανισμού.

Άρθρον 5 - Δικαιολογητικά

Η αιτούσα οφείλει να προσκομίση δια την αναγνώρισιν του δικαιώματος τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Ασφαλιστικόν βιβλιάριον του ΙΚΑ.
β) Βεβαίωσιν του εργοδότου εμφαίνουσαν, αα)την ενεργόν εργασιακήν σχέσιν κατά την έναρξιν της αποχής λόγω κυοφορίας και λοχείας, ββ)την λόγω κυοφορίας και λοχείας διακοπήν της απασχολήσεως, γγ)τας τακτικάς αποδοχάς του χρόνου της ενάρξεως της αποχής ως και τας τοιαύτας αίτινες θα κατεβάλλοντο κατά τον χρόνον αυτής και δδ)το χρονικόν διάστημα δι'ο υπεχρεούτο ούτος κατά το άρθρ.657-658 του Αστικού Κώδικος εις την καταβολήν των αποδοχών.
γ) Βεβαίωσιν του Ι.Κ.Α. περί της διαρκείας της επιδοτήσεως, του ύψους του ημερησίου επιδόματος και του συνολικώς καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας».
Είς τον Υπουργόν Εργασίας, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.