Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Σκοπός

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
86/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24.07.1986 (ΕΕ, L 225/12.08.1986), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με την Οδηγία 96/97/ΕΚ του Συμβουλίου της 20.12.1996 (ΕΕ, L 46/17.02.1997) για την εφαρμογή της αρχής της
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.