Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Οδηγία 2006/54/ΕΚ Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Άρθρα Νόμου

ΤΙΤΛΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Θετική δράση...

TITΛΟΣ II - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ισότητα της αμοιβής...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διακρίσεων...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ίση μεταχείριση στα επαγγε...

Άρθρο 5 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 6 - Προσωπικό πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 7 - Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 8 - Εξαιρέσεις από το καθ’ ύ...

Άρθρο 9 - Παραδείγματα διακρίσεων...

Άρθρο 10 - Εφαρμογή ως προς τους αυ...

Άρθρο 11 - Δυνατότητα αναβολής ως π...

Άρθρο 12 - Αναδρομική ισχύς...

Άρθρο 13 - Μεταβλητή ηλικία συνταξ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ίση μεταχείριση σε σχέση με...

Άρθρο 14 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 15 - Επιστροφή ύστερα από άδε...

Άρθρο 16 - Άδεια πατρότητας και υιο...

TITΛΟΣ III - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ένδικα βοηθήματα και επιβο...

ΤΜΗΜΑ 1 - Ένδικα βοηθήματα...

Άρθρο 17 - Προάσπιση των δικαιωμ...

Άρθρο 18 - Αποζημίωση ή αντιστάθ...

ΤΜΗΜΑ 2 - Βάρος αποδείξεως...

Άρθρο 19 - Βάρος αποδείξεως...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Προώθηση της ίσης μεταχείρ...

Άρθρο 20 - Φορείς αρμόδιοι για την ...

Άρθρο 21 - Κοινωνικός διάλογος...

Άρθρο 22 - Διάλογος με μη κυβερνητι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Γενικές οριζόντιες διατάξε...

Άρθρο 23 - Συμμόρφωση...

Άρθρο 24 - Προστασία έναντι αντιπο...

Άρθρο 25 - Κυρώσεις...

Άρθρο 26 - Πρόληψη διακρίσεων...

Άρθρο 27 - Ελάχιστες προϋποθέσεις...

Άρθρο 28 - Σχέση με κοινοτικές και ...

Άρθρο 29 - Συνεκτίμηση της ισότητα...

Άρθρο 30 - Διαβίβαση πληροφοριών...

TITΛΟΣ IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 31 - Εκθέσεις...

Άρθρο 32 - Επανεξέταση...

Άρθρο 33 - Εφαρμογή...

Άρθρο 34 - Κατάργηση...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 36 - Αποδέκτες...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ...

ΜΕΡΟΣ A - Καταργηθείσες οδηγίες με τ...

ΜΕΡΟΣ B - Κατάλογος των προθεσμιών γ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακας αντιστοιχίας...

ΤΙΤΛΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 - Σκοπός

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλισθεί η εφαρμογή
της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης.
Για το σκοπό αυτό, η παρούσα οδηγία περιέχει διατάξεις για την
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ως προς:
α) την πρόσβαση στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της
επαγγελματικής εξέλιξης, και στην επαγγελματική κατάρτιση·
β) τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής·
γ) τα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.
Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι η
εφαρμογή αυτή καθίσταται αποτελεσματικότερη μέσω της θέσπισης
κατάλληλων διαδικασιών.

Άρθρο 2 - Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
α) «άμεση διάκριση»: όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους
φύλου, μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που
υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο ένα άλλο πρόσωπο σε
ανάλογη κατάσταση·
β) «έμμεση διάκριση»: όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη
διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική
θέση πρόσωπα ενός φύλου σε σύγκριση με πρόσωπα του άλλου
φύλου, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική
δικαιολογείται αντικειμενικώς από νόμιμο στόχο και τα μέσα
για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι πρόσφορα και
αναγκαία·
γ) «παρενόχληση»: όταν εκδηλώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά
συνδεόμενη με το φύλο ενός προσώπου με σκοπό ή
αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου
αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού,
εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος·
L 204/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2006
(1) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
δ) «σεξουαλική παρενόχληση»: όταν εκδηλώνεται οποιαδήποτε
μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής
συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με σκοπό ή
αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου,
ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού,
εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος·
ε) «αμοιβή»: οι συνήθεις βασικοί ή κατώτατοι μισθοί ή αποδοχές
και όλα τα άλλα οφέλη, που λαμβάνει ο εργαζόμενος άμεσα ή
έμμεσα, σε χρήματα ή σε είδος, από τον εργοδότη βάσει της
σχέσης εργασίας·
στ) «επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης»: συστήματα
που δεν διέπονται από την οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί της προοδευτικής εφαρμογής
της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών
σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως (1), και που έχουν ως
αντικείμενο τη χορήγηση στους εργαζόμενους, μισθωτούς ή
αυτοαπασχολούμενους, στα πλαίσια επιχείρησης ή ομάδας
επιχειρήσεων, οικονομικού κλάδου ή επαγγελματικού ή
διεπαγγελματικού τομέα, παροχών που προορίζονται να
συμπληρώσουν ή να υποκαταστήσουν τις παροχές των εκ
του νόμου συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως
του αν η υπαγωγή στα συστήματα αυτά είναι υποχρεωτική.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η διάκριση
περιλαμβάνει:
α) την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και
οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση βασιζομένη στην
απόρριψη της εν λόγω συμπεριφοράς ή στην υποταγή
σε αυτήν·
β) την εντολή προς διακριτική μεταχείριση ενός προσώπου λόγω
φύλου·
γ) οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας λόγω
εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας κατά την έννοια της
οδηγίας 92/85/ΕΟΚ.

Άρθρο 3 - Θετική δράση

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν μέτρα κατά το
άρθρο 141 παράγραφος 4 της συνθήκης, για να εξασφαλίσουν
εμπράκτως πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην
επαγγελματική ζωή.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.