Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Υποχρεώσεις εργοδοτών

Οι βιομήχανοι, βιοτέχναι, έμποροι και παντός είδους επιχειρηματίαι και εργοδόται ή διευθυνταί ή διαχειρισταί

εταιρικών επιχειρήσεων, «ναυπηγείων, χημικών εργαστηρίων, αποθηκών, εργασιών φορτώσεως και

εκφορτώσεως, υπαιθρίων εργασιών κατασκευής και επισκευής οιωνδήποτε έργων, θεάτρων και

εγκαταστάσεων παντός είδους δημοσίων θεαμάτων, γραφείων δημοσίων και ιδιωτικών»1 υποχρεούνται να

διευθετώσι και διατηρώσι τα εργοστάσια, εργαστήρια και καταστήματα αυτών, ως και τα εν αυτοίς

μηχανήματα, εργαλεία και εξαρτήματα αυτών, εις τρόπον εξασφαλίζοντα τους παρ' αυτοίς εργαζομένους

«και τους περιοίκους» κατά κινδύνου της ζωής, της υγείας και της σωματικής ακεραιότητος, εφ' όσον η φύσις

της επιχειρήσεως επιτρέπει. Ιδίως δε δέον όπως λαμβάνηται παρ' αυτών μέριμνα:

α) Να τηρήται εν τοις τόποις της εργασίας η υπό της υγιεινής απαιτουμένη καθαριότης.

β) Να διατηρήται κατά μεν την ημέραν φυσικός φωτισμός επαρκής, πλήν των εργασιών εκείνων, αίτινες

ως εκ της φύσεως αυτών, απαιτούσι τεχνητόν φωτισμόν, κατά δε την νύκτα ο τεχνητός φωτισμός να

είναι επαρκής, λαμβανομένων των αναγκαίων προφυλάξεων δια την ασφάλειαν του προσωπικού κατά

των εκ του φωτισμού κινδύνων.

γ) Ο χώρος εκάστου διαμερίσματος εργατών να είναι ανάλογος προς τον αριθμόν αυτών, καθ' ην

αναλογίαν αερισμού ορίζουσιν οι κανόνες της υγιεινής, ανανεουμένου κατά τους αυτούς κανόνας του

αέρος του διαμερίσματος.

δ) Να μη υπάρχη υγρασία επί του δαπέδου και των τοίχων του διαμερίσματος.

ε) Τα μηχανήματα παντός είδους, οι τροχοί, αι τροχαλίαι και ιμάντες οι μεταδίδοντες την κινητήριον

δύναμιν, να είναι εγκατεστημένοι και να λειτουργώσι υπό τους καλυτέρους δυνατούς όρους, οίτινες

ασφαλίζουσι τους εργάτας κατά κινδύνων ζωής ή σωματικής ακεραιότητος.

στ) Τα ικριώματα εις τα οικοδομικάς εργασίας και επιχειρήσεις να κατασκευάζωνται κατά τρόπον

ασφαλίζοντα τους εργάτας κατά παντός κινδύνου.

ζ) Εις τας υπαιθρίους εν γένει εργασίας να λαμβάνηται πάσα δυνατή πρόνοια, όπως ασφαλίζωνται οι

εργάται κατά παντός κινδύνου, προφυλάσσωνται δε από της επιδράσεως των ηλιακών ακτίνων κατά

το θέρος.

Οι επιχειρήσεις μέσα στα εισαγωγικά έχουν προστεθεί με το άρθρο 1 του Ν. 2943/1922 (Φ.Ε.Κ. Α' της 8 Αυγ. 1922).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.