Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Π.Δ. 1073/1981 Εργασίες σε εργοτάξια οικοδομών

Άρθρα Νόμου

Άρθρον 1 - Πεδίον εφαρμογής...

ΤΜΗΜΑ Ι - ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΚΣΚΑΦΩΝ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α - Γενικά μέτρα ασφαλείας δι’...

Άρθρον 2 - Προκαταρκτικός έλεγχος ...

Άρθρον 3 - Έλεγχος ύπαρξης προγενέ...

Άρθρον 4 - Αντιστήριξη όμορων κτιρ...

Άρθρον 5 - Εγκαταστάσεις πλησίον τ...

Άρθρον 6 - Εκσκαφή εντός ύδατος...

Άρθρον 7 - Τοποθέτηση υλικών εκσκα...

Άρθρον 8 - Κεκλιμένα επίπεδα κυκλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β - Μέτρα ασφαλείας κατά την εκ...

Άρθρον 9 - Μέτρα ασφαλείας κατά την...

Άρθρον 10 - Πρόσθετα στοιχεία που λα...

Άρθρον 11 - Αντιστήριξις επί εκσκαφ...

Άρθρον 12 - Ασφάλεια εργασιών εντός ...

Άρθρον 13 - Επιθεώρηση υπό αρμοδίου ...

Άρθρον 14 - Εργασίες εις επικινδύνο...

Άρθρον 15 - Επιθεώρηση παρειών των φ...

Άρθρον 16 - Προσαρμογή κλιμάκων εις ...

Άρθρον 17 - Μέτρα ασφαλείας για τα φ...

ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α - Γενικά μέτρα ασφαλείας διά ...

Άρθρον 18 - Γενικά μέτρα ασφαλείας δ...

Άρθρον 19 - Εργαζόμενος κατάλληλος ...

Άρθρον 20 - Μέτρα ασφαλείας προ των ...

Άρθρον 21 - Μέσα για εκτέλεση κατεδα...

Άρθρον 22 - Τρόπος εκτέλεσης κατεδα...

Άρθρον 23 - Μέτρα για την ασφάλεια ε...

Άρθρον 24 - Μέτρα ασφαλείας κατά κιν...

Άρθρον 25 - Μέτρα δια ασφάλεια εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β - Κατεδάφισις ειδικών έργων ...

Άρθρον 26 - Κατεδάφισις ειδικών έργ...

Άρθρον 27 - Απαγόρευση αποκοπής στο...

Άρθρον 28 - Κατεδάφιση τοίχων και στ...

Άρθρον 29 - Αφαίρεση εξωτερικών εξώ...

Άρθρον 30 - Διαβροχή των κατεδαφιζο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ - Κατεδάφισις διά χρήσεως βο...

Άρθρον 31 - Κατεδάφιση δια χρήσεως β...

Άρθρον 32 - Ικριώματα χρησιμοποιούμ...

Άρθρον 33 - Κατεδαφίσεις με διάφορο...

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α - Ικριώματα...

Άρθρον 34 - Ικριώματα...

Άρθρον 35 - Εγκατάσταση ανυψωτικής ...

Άρθρον 36 - Διέλευσις κάτωθεν των ικ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β - Χώροι εργασίας-Κυκλοφορία ...

Άρθρον 37 - Χώροι εργασίας - Κυκλοφο...

Άρθρον 38 - Πεζογέφυραι,διαβάσεις π...

Άρθρον 39 - Κανονισμοί ασφαλούς κυκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ - Ανοίγματα οριζοντίων και κ...

Άρθρον 40 - Ανοίγματα οριζοντίων κα...

Άρθρον 41 - Ανοίγματα κατακορύφων ε...

Άρθρον 42 - Βαρέα καλύμματα...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ - Κλίμακες σταθεραί και φορη...

Άρθρον 43 - Κλίμακες σταθεραί και φο...

Άρθρον 44 - Κλίμακες φορηταί...

ΤΜΗΜΑ IV - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ-ΕΡΓΟΤΑΞ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α - Γενικαί Διατάξεις...

Άρθρον 45 - Μηχανήματα οικοδομών-ερ...

Άρθρον 46 - Εγκατάσταση και χειρισμ...

Άρθρον 47 - Μέτρα ασφαλούς και καλής...

Άρθρον 48 - Θέση εκτός τάσεως μηχανη...

Άρθρον 49 - Έλεγχος μηχανημάτων ηλε...

Άρθρον 50 - Ακινητοποίηση μηχανημάτ...

Άρθρον 51 - Μηχανήματα πεπιεσμένου ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β - Ανυψωτικά μηχανοκίνητα μηχ...

Άρθρον 52 - Ανυψωτικά μηχανοκίνητα ...

Άρθρον 53 - Πινακίδες περί ορίων χρη...

Άρθρον 54 - Τοποθέτηση και ευστάθει...

Άρθρον 55 - Ανυψωτικά μηχανήματα...

Άρθρον 56 - Τοποθέτηση και πρόνοια τ...

Άρθρον 57 - Ανυψωτικά μηχανήματα κι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ - Όργανα και εξαρτήματα ανυψ...

Άρθρον 58 - Οργανα και εξαρτήματα αν...

Άρθρον 59 - Κιβώτια και κάδοι ανυψώσ...

Άρθρον 60 - Αντοχή σχοινιών και λοιπ...

Άρθρον 61 - Ένωση άκρων συρματοσχοί...

Άρθρον 62 - Σύνδεση συρματοσχοίνων ...

Άρθρον 63 - Μεταλλικοί κοχλιωτοί συ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ - Χειρισμός και έλεγχος ανυψ...

Άρθρον 64 - Χειρισμός και έλεγχος αν...

Άρθρον 65 - Ασφάλεια προσωπικού οδη...

Άρθρον 66 - Καθήκοντα χειριστή ανυψ...

Άρθρον 67 - Ελεγχος των ανυψωτικών μ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε - Επικίνδυνοι ενέργειαι κατά...

Άρθρον 68 - Επικίνδυνοι ενέργειαι κ...

Άρθρον 69 - Επικίνδυνες ενέργειες...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ - Χειροκίνητα ανυψωτικά μηχα...

Άρθρον 70 - Χειροκίνητα ανυψωτικά μ...

Άρθρον 71 - Εγκατάσταση δαπέδου εργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ - Αυτοκίνητα εγχύσεως ετοίμο...

Άρθρον 72 - Αυτοκίνητα εγχύσεως ετο...

Άρθρον 73 - Τοποθέτηση αυτοκινήτων ...

Άρθρον 74 - Μέτρα ασφάλειας κατά την...

ΤΜΗΜΑ V - ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α - Ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις - ...

Άρθρον 75 - Ηλεκτρικαί εγκαταστάσει...

Άρθρον 76 - Συντήρηση εγκαταστάσεων...

Άρθρον 77 - Ηλεκτρικοί πίνακες διαν...

Άρθρον 78 - Μέτρα δια την πρόληψη ατ...

Άρθρον 79 - Αγωγοί ηλεκτρικού ρεύμα...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β - Ηλεκτρικά μηχανήματα, συσκ...

Άρθρον 80 - Ηλεκτρικά μηχανήματα, συ...

Άρθρον 81 - Μέτρα ασφαλείας για συσκ...

Άρθρον 82 - Εργασίες τη νύχτα ή εις χ...

Άρθρον 83 - Χώροι όπου υφίσταται κίν...

Άρθρον 84 - Εφεδρικός φωτισμός ασφα...

ΤΜΗΜΑ VI - ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΥΛΙΚΟΥ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α - Φόρτωσις - Εκφόρτωσις - Αποθ...

Άρθρον 85 - Φόρτωσις - Εκφόρτωσις - Α...

Άρθρον 86 - Αποθήκευση και στοίβαση ...

Άρθρον 87 - Αποθήκευση σωρών ξυλεία...

Άρθρον 88 - Φύλαξη στο ύπαιθρον ασβέ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β - Απόληψις - Ρίψις - Μεταφορά...

Άρθρον 89 - Απόληψις ...

Άρθρον 90 - Επιτηρητές κατά την ρίψη...

Άρθρον 91 - Επιμήκη και βαρέα αντικε...

ΤΜΗΜΑ VII - ΧΩΡΟΙ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α - Χώροι ή εγκαταστάσεις, επικ...

Άρθρον 92 - Χώροι ή εγκαταστάσεις επ...

Άρθρον 93 - Εγκαταστάσεις αγωγών, ατ...

Άρθρον 94 - Επικίνδυνοι χώροι και έκ...

Άρθρον 95 - Επισήμανση επικινδύνων ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β - Πρόληψις και αντιμετώπισις...

Άρθρον 96 - Πρόληψις και αντιμετώπι...

ΤΜΗΜΑ VIII - ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α - Εργασίαι διάφοροι...

Άρθρον 97 - Εργασίαι διάφοροι...

Άρθρον 98 - Κοφτερά ή αιχμηρά αντικε...

Άρθρον 99 - Μέτρα για αποφυγή πυρκαϊ...

Άρθρον 100 - Εργασίες κατά τις οποίες...

Άρθρον 101 - Υπνος σε επικίνδυνους χώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β - Ατομικά μέσα προστασίας...

Άρθρον 102 - Ατομικά μέσα προστασίας...

Άρθρον 103 - Κράνη προστασίας της κεφ...

Άρθρον 104 - Εργασίες που μπορούν να ...

Άρθρον 105 - Γάντια...

Άρθρον 106 - Υποδήματα εργαζομένων ε...

Άρθρον 107 - Ζώνες ασφαλείας...

Άρθρον 108 - Στολή εργασίας...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ - Υγιεινή - Εστίασις - Α Βοήθε...

Άρθρον 109 - Υγιεινή - Εστίασις ...

Άρθρον 110 - Πρόχειρα μικρά φαρμακεί...

Α. - Εντός Πόλεως...

Β΄ - Εκτός πόλεως...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ - Υποχρέωσις εργοδοτών - εργα...

Άρθρον 111 - Υποχρέωσις εργοδοτών - ε...

Άρθρον 112 - Ενημέρωση απασχολουμένω...

Άρθρον 113 - Τήρηση Ημερολογίου Μέτρ...

Άρθρον 114 - Συνεργασία εργαζομένων ...

Άρθρον 115 - Ειδοποίηση Αστυνομικής ...

Άρθρον 116 - Επίβλεψη εφαρμογής του Π...

ΤΜΗΜΑ ΙΧ - ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρον 117 - Τιμώρηση παραβάσεων...

Άρθρον 118 - Κατάργηση διατάξεων...

Άρθρον 119 - Εναρξη ισχύος...

Άρθρον 1 - Πεδίον εφαρμογής

Επί των πάσης φύσεως εργοταξιακών έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού, συμπεριλαμβανομένων και των οικοδομικών τοιούτων, τηρούνται υπό των κατά Νόμον υπευθύνων, πέραν των διατάξεων του Π.Δ/τος της 14.3.1934 «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων» των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ.» και του Π.Δ/τος 778/26.8.80 «περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», και αι ειδικαί διατάξεις των επομένων άρθρων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.