Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1346/1983 Τροποποίηση Εργατικής Νομοθεσίας

Άρθρα Νόμου

'Αρθρο 1 - Κανονική άδεια μισθωτών...

Άρθρο 2 - 'Αδεια εξετάσεων...

'Αρθρο 3 - Εκ περιτροπής κλείσιμο καταστ...

Άρθρο 4 - Μεταφορά αργιών...

'Αρθρο 5 - Σύμβαση εργασίας καπνεργατών...

Άρθρο 6 - Τιμαριθμική αναπροσαρμογή απ...

'Αρθρο 7 - 'Ελεγχος ομαδικών απολύσεων...

'Αρθρο 8 - Εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές ...

'Αρθρο 9 - Απασχόληση προσώπων με μειωμέ...

'Αρθρο 10 - Απασχόληση και εκπαιδευτικό ε...

'Αρθρο 11 - Σύσταση θέσεων προσωπικού Υπο...

'Αρθρο 12 - Σύσταση, πλήρωση θέσεων στον Ο...

'Αρθρο 13 - Προσωπικό Ο.Α.Ε.Δ....

'Αρθρο 14 - Εκπαιδευτικές Μονάδες Μαθητε...

'Αρθρο 15 - Προγράμματα Ενεργού Επαγγελμ...

'Αρθρο 16 - Υποτροφίες για σπουδές σε θέμ...

'Αρθρο 17 - Κατασκηνώσεις Ο.Α.Ε.Δ....

'Αρθρο 18 - Οικογενειακά Επιδόματα...

Αρθρο 19 - Παραχώρηση ακινήτων σε ΟΑΕΔ - ...

'Αρθρο 20 - Επίβλεψη έργων Ο.Ε.Κ....

'Αρθρο 21 - Εκτίμηση αγοραζομένων από τον...

'Αρθρο 22 - Εισφορές για τους σκοπούς του ...

'Αρθρο 23 - 'Εξοδα λειτουργίας συνδικαλισ...

'Αρθρο 24 - Κρατήσεις από εισιτήρια Εργατ...

Άρθρο 25 - Ενοποίηση Υπηρεσιών...

'Αρθρο 26 - Ποινικές - διοικητικές κυρώσε...

'Αρθρο 27 - Κωδικοποίηση Διατάξεων...

'Αρθρο 28 - Κύρωση αποφάσεων...

'Αρθρο 29 - Μεταβατικές Διατάξεις...

'Αρθρο 30 - Καταργούμενες διατάξεις...

'Αρθρο 31 - Έναρξη ισχύος...

'Αρθρο 1 - Κανονική άδεια μισθωτών

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 «περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς
αδειών μετ’ αποδοχών» αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Κάθε μισθωτός, μετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστο δώδεκα μηνών (βασικός χρόνος) σε
υπόχρεη επιχείρηση δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές είκοσι τέσσερις (24)
εργάσιμες ημέρες και αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομάδας εργασίας
είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτές η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία
δεν απασχολούνται λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας. Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά
μία εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του βασικού χρόνου μέχρι τις είκοσι έξι (26)
εργάσιμες ημέρες και για τους προαναφερόμενους μισθωτούς επιχειρήσεων με σύστημα πενθήμερης
εβδομάδας εργασίας μέχρι τις είκοσι δυο (22) εργάσιμες ημέρες».
(Η ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡ. 1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3227/04,
ΦΕΚ-31Α ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3302/04, ΦΕΚ-267
Α’. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΛ. ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 539/45).
«2. Σε περίπτωση διαλείπουσας εργασίας ή εκ περιτροπής εργασίας, ο μισθωτός δικαιούται, μετά τη
συμπλήρωση δωδεκάμηνης σχέσης εργασίας στην επιχείρηση, κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με
αποδοχές ίση με το ένα δωδέκατο της άδειας που προβλέπεται από αυτόν το νόμο ή άλλη ειδικότερη
διάταξη, για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψή του, αν η άδεια χορηγείται για πρώτη φορά, ή
από λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους, μέχρι την ημέρα έναρξης της άδειας.
Για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου ως μήνας λογίζονται είκοσι πέντε (25) ήμερες
απασχόλησης. Αν προκύπτει, κατά τον υπολογισμό αυτής της παραγράφου, κλάσμα χρόνου άδειας, που
υπερβαίνει τη μισή ημέρα, το κλάσμα στρογγυλοποιείται σε ολόκληρη ημέρα».
2. Ο όρος «υποκείμενη» στο κείμενο του Α.Ν. 539/1945 αντικαθίσταται με τον όρο «υπόχρεη».
3. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του Α.Ν. 539/1945 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο ή λήξης της εποχιακής
απασχόλησης προτού συμπληρωθεί δωδεκάμηνο στη σχέση εργασίας, οι μισθωτοί δικαιούνται από τον
εργοδότη τους δύο (2) ημερομίσθια, για κάθε μην απασχόλησής τους, ανεξάρτητα από τυχόν
οφειλόμενη σ’ αυτούς αποζημίωση για άλλο λόγο.
Για απασχόληση μικρότερη από ένα μήνα καταβάλλεται ανάλογα κλάσμα.
Για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων, προκειμένου για μισθωτούς που παρέχουν εργασία εκ
περιτροπής ή διαλείπουσα, ως μήνας λογίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες απασχόλησης».
«5. Αν λυθεί η σχέση εργασίας μισθωτού με οποιοδήποτε τρόπο πριν λάβει την κανονική άδεια που του
οφείλεται ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια».
4. Μισθωτοί που έλαβαν, κατά το 1982 και μέχρι την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου κανονική
άδεια μικρότερης διάρκειας από αυτήν που καθορίζεται με την παρ. 1 αυτού του άρθρου, δικαιούνται
άδεια ίση με τη διαφορά ημερών που προκύπτει.
Αν όμως έχει λυθεί η σχέση εργασίας ή έχει λήξει η εποχιακή τους απασχόληση, δικαιούνται τη
διαφορά σε χρήμα.
5. Μισθωτοί που η σχέση εργασίας τους λύθηκε ή η εποχιακή τους απασχόληση έληξε μέσα στο έτος
1982 και μέχρι την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου και οι οποίοι έλαβαν αποζημίωση λόγω μη
λήψης άδειας από την προβλεπόμενη με αυτό το άρθρο δικαιούνται τη διαφορά χρηματικού ποσού που
προκύπτει.
6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται στα πρόσωπα στα οποία
αναφέρεται η παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4504/66 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
τινων της Εργατικής Νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων".
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.