Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Καθιέρωση ιατρικής ειδικότητας ιατρικής της εργασίας

1. Καθιερώνεται η ιατρική ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας για τη λήψη της οποίας ο χρόνος άσκησης ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια, ως εξής:
α. 28 μήνες κλινικής άσκησης από τους οποίους:
15 μήνες αφορούν κλινική άσκηση στην παθολογία, σε οποιαδήποτε κλινική είναι αναγνωρισμένη για χορήγηση τόσου χρόνου ειδικότητας.
6 μήνες αφορούν κλινική άσκηση στην πνευμονολογία, σε οποιαδήποτε κλινική είναι αναγνωρισμένη για χορήγηση τόσου χρόνου ειδικότητας.
1 μήνας αφορά κλινική άσκηση σε εξωτερικό οφθαλμολογικό ιατρείο νοσοκομείου.
2 μήνες αφορούν κλινική άσκηση σε εξωτερικό δερματολογικό ιατρείο νοσοκομείου.
1 μήνας αφορά κλινική άσκηση σε εξωτερικό Ω.Ρ.Λ. ιατρείο.
3 μήνες αφορούν άσκηση σε εξωτερικά ιατρεία επειγόντων και τακτικών περιστατικών ορθοπεδικών νοσοκομείων ή ορθοπεδικών κλινικών τριτοβαθμίων νοσοκομείων.
β. 12 μήνες θεωρητική κατάρτιση, στους οποίους περιλαμβάνονται:
- θεωρητική διδασκαλία,
- εργαστηριακή εκπαίδευση,
- προετοιμασία διπλωματικής εργασίας,
- επισκέψεις στους χώρους εργασίας επιχειρήσεων πρωτογενούς ή δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.
γ. 8 μήνες πρακτική άσκηση από τους οποίους οι 6 σε επιχείρηση ή υπηρεσία όπου λειτουργεί οργανωμένη υπηρεσία ιατρικής της εργασίας και οι 2 σε επιθεωρήσεις εργασίας ή στο Κ.Υ.A.Ε. του Υπουργείου Εργασίας. Οι μονάδες αυτές αναγνωρίζονται ως κατάλληλες για άσκηση των γιατρών με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.