Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Π.Δ. 94/1987 Έκθεση σε μεταλλικό μόλυβδο

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Γενικές διατάξεις...

Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Γενικές υποχρεώσεις επιχειρή...

Άρθρο 2 - Γενικές υποχρεώσεις εργοδο...

Άρθρο 3 - Μέτρηση μολύβδου στον αέρα ...

Άρθρο 4 - Μέτρηση μολύβδου στο αίμα...

Άρθρο 5 - Γενικά μέτρα πρόληψης (τεχν...

Άρθρο 6 - Γενική ενημέρωση εργαζομέν...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Επιχειρήσεις με αυξημένο κίνδ...

Άρθρο 7 - Όρια δράσης - Ειδικές υποχρ...

Άρθρο 8 - Τακτικός έλεγχος περιβάλλο...

Άρθρο 9 - Επίβλεψη της υγείας των εργ...

Άρθρο 10 - Ειδικά μέτρα πρόληψης...

Άρθρο 11 - Ειδική ενημέρωση των εργαζ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Οριακές τιμές και έλεγχος τήρ...

Άρθρο 12 - Οριακές τιμές...

Άρθρο 13 - Έλεγχος τήρησης της οριακή...

Άρθρο 14 - Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασ...

Άρθρο 15 - Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Τελικές Διατάξεις...

Άρθρο 16 - Τήρηση Στοιχείων...

Άρθρο 17 - Καταργούμενες Διατάξεις...

Άρθρο 18 - Κυρώσεις...

Άρθρο 19 - Έναρξη ισχύος...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Κατάλογος των δραστηριοτήτων ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Οδηγίες και τεχνικές προδιαγρ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Μέθοδοι μέτρησης των βιολογικ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Πρακτικές συστάσεις για την κ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής

Oι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις,
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές,
διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής,
κλπ) στις οποίες οι εργαζόμενοι εκτίθενται, ή είναι δυνατόν να εκτεθούν, στον μόλυβδο και στις ενώσεις
ιόντων του. Στο Παράρτημα Ι απαριθμούνται ορισμένες επιχειρήσεις που υπάγονται οπωσδήποτε στις
ρυθμίσεις αυτού του Π.Δ/τος.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.