Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Κατώτατα όρια αποδοχών

1. Τα συνολικά γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων όλης της χώρας,

όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.1990 με βάση την ΕΓΣΣΕ έτους 1990, αυξάνονται από 1.1.1991

κατά ποσοστό 6,3% και καθορίζονται ως εξής:

α) Εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες, που δεν έχουν συμπληρωμένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία

και είναι άγαμοι συνολικό ημερομίσθιο από 1.1.1991 δρχ. 3.315.

β) Υπάλληλοι, που δεν έχουν συμπληρωμένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαμοι,

συνολικός μισθός από 1.1.1991 δρχ. 74.121.

γ) Τα ανωτέρω συνολικά γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων εφαρμόζονται αντίστοιχα,

ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης και για τους μαθητευόμενους εργατοτεχνίτες, καθώς και για τους

υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

2. Τα ανωτέρω συνολικά γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων αυξάνονται την 1.7.1991

κατά ποσοστό 5,6%. Τα προκύπτοντα νέα γενικά κατώτατα όρια αυξάνονται την 1.1.1992 κατά

ποσοστό 5,4% και τα νέα κατώτατα όρια αυξάνονται εκ νέου την 1.7.1992 κατά ποσοστό 4% και

καθορίζονται όπως στον πίνακα που ακολουθεί:

  1.7.91 1.1.92 1.7.92
Ημερομίσθιο εργατοτεχνίτη 3.501 3.691 3.839
Μισθός υπαλλήλου 78.272 82.499 85.799

 
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.