Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Π.Δ. 157/1992 Υγιεινή - Ασφάλεια στο Δημόσιο

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Επέκταση Π.Δ. και ΥΑ εκδοθέντω...

Άρθρο 2 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 1 - Επέκταση Π.Δ. και ΥΑ εκδοθέντων κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 1568/1985

Επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που
εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ
177/Α’/18.10.85) στο Δηµόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και συγκεκριµένα των κάτωθι:
1. Π.Δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες
κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (ΦΕΚ 135/Α’/29.8.86).
2. Π.Δ. 94/87 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων
του κατά την εργασία» (ΦΕΚ 54/Α’/22.4.87).
3. Π.Δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία» (ΦΕΚ
31/Α’/17.2.88).
4. Π.Δ. 294/88 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας, επίπεδο
γνώσεων και ειδικότητα Τεχνικού Ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του
άρθρου 1 παράγρ. 1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 138/Α’/21.6.88).
5. Π.Δ. 225/89 «Υγιεινή και Ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 106/Α’/2.5.89).
6. Υπουργική απόφαση 131099/29.12.89 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχει
η υγεία τους διά της απαγόρευσης ορισµένων ειδικών παραγόντων και ή ορισµένων δραστηριοτήτων»
(ΦΕΚ 930/Β’/29.12.89).
7. Το Π.Δ. 70/90 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες» (ΦΕΚ 31/Α’/14.3.90).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.