Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

KEΦAΛAIO A΄ - ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

Άρθρο 1 - Aντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής

1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί της
ασφαλείας και υγιεινής των εργαζοµένων προς τις διατάξεις των οδηγιών 89/391/EOK της 12ης Iουνίου
1989 "Σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζοµένων κατά την εργασία" (EE L 183/29-6-89) και 91/383/EOK της 25ης Iουνίου 1991 "Για την
συµπλήρωση των µέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της
υγείας κατά την εργασία των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σχέση
πρόσκαιρης εργασίας" (EE L 206/29-7-91)
2. Tο παρόν προεδρικό διάταγµα έχει ως αντικείµενο την εφαρµογή µέτρων για την προαγωγή της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία. Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές
αρχές σχετικά µε την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων και την προστασία της ασφάλειας και της
υγείας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών
ασθενειών, την ενηµέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συµµετοχή, την κατάρτιση των εργαζοµένων
και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρµογή των γενικών αυτών αρχών.
3. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις,
εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα (βιοµηχανικές, γεωργικές, εµπορικές,
διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
αναψυχής, κλπ).
4. Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος στο Δηµόσιο, τα NΠΔΔ και OTA ισχύουν και οι ιδιαίτερες
ρυθµίσεις της KYA 88555/3293/88 "Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δηµοσίου, των NΠΔΔ και
των OTA" (721/B) που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89.
5. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν εφαρµόζονται στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων
δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του ως άνω προσωπικού, εν
όψει των στόχων του παρόντος.
6. Oι διατάξεις του ν. 1568/85 και των προεδρικών διαταγµάτων που εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις του
εφαρµόζονται στο σύνολό τους και στις επιχειρήσεις:
α) εκρηκτικών υλών
β) µεταλλείων- λατοµείων- ορυχείων
γ) καθαρά αλιευτικές
δ) µεταφορών και
ε) σε εργασίες µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες
7. Eιδικά στις θαλάσσιες µεταφορές, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 187/73 "Περί Kώδικα Δηµοσίου
Nαυτικού Δικαίου" (216/A), του ν. 3816/1958 "Περί Kώδικα Iδιωτικού Nοµικού Δικαίου" (32/A), του ν.
486/76 "Περί κυρώσεως της υπ' αριθµ. 134 Διεθνούς Σύµβασης Eργασίας (Περί προλήψεως εργατικών
ατυχηµάτων των ναυτικών)" (321/A), του ν. 948/79 "Περί κυρώσεως της υπ' αριθµ. 147 Διεθνούς
Σύµβασης Eργασίας (Περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας εµπορικών πλοίων)" (167/A), του ν. 1314/84
"Περί κυρώσεως της Διεθνούς Σύµβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοση πιστοποιητικών και
τηρήσεως φυλακών των ναυτικών, 1978” (2/A) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντων
προεδρικών διαταγµάτων".
8. Eιδικά για τον κλάδο των µεταλλείων- λατοµείων- ορυχείων εφαρµογή έχουν και οι πλέον δεσµευτικές ή
και ειδικές διατάξεις της Y.A. II-5η/Φ/17402/84 "Kανονισµός Mεταλλευτικών και Λατοµικών Eργασιών"
(931/B).

Άρθρο 2 - Oρισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος, νοείται ως:
1. Eργαζόµενος: Kάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένων των ασκούµενων και των µαθητευόµενων, εκτός από το οικιακό υπηρετικό
προσωπικό.
2. Eργοδότης: Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται µε σχέση εργασίας µε τον εργαζόµενο
και έχει την ευθύνη για την επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση.
3. Eπιχείρηση: Kάθε επιχείρηση, εκµετάλλευση, εγκατάσταση και εργασία του ιδιωτικού και του δηµόσιου
τοµέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσεται.
4. Eκπρόσωπος των εργαζοµένων: Kάθε εκλεγµένο άτοµο, µε ειδική αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 του ν. 1568/85 και τα
άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 1767/88 "Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις-κύρωση
της 135 Διεθνούς Σύµβασης Eργασίας" (63/A) και το άρθρο 3 του παρόντος διατάγµατος, για να
εκπροσωπεί τους εργαζόµενους, όσον αφορά τα ζητήµατα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας
κατά την εργασία.
5. Tόπος εργασίας: Kάθε χώρος όπου βρίσκονται ή µεταβαίνουν οι εργαζόµενοι εξ αιτίας της εργασίας
τους και που είναι κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη.
6. Πρόληψη: Tο σύνολο των διατάξεων ή µέτρων που λαµβάνονται ή προβλέπονται καθ' όλα τα στάδια της
δραστηριότητας της επιχείρησης, µε στόχο την αποφυγή ή τη µείωση των επαγγελµατικών κινδύνων.
7. Aρµόδια επιθεώρηση εργασίας: Oι αρµόδιες υπηρεσίες της Nοµαρχιακής Aυτοδιοίκησης κατά το
άρθρο 15 (παράγραφος 1) του παρόντος διατάγµατος και για τον κλάδο των µεταλλείων- λατοµείων-
ορυχείων οι αρµόδιες υπηρεσίες του Yπουργείου Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.