Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Σκοπός

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η συμπλήρωση των άρθρων 4, 5, 8 και 14 του π.δ.17/96 "Mέτρα
για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση
με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (11/A) και η τροποποίηση του άρθρου 14 του π.δ. 70α/88
"Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο κατά την εργασία"(31/Α), όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 175/97 (150/Α).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.