Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Σκοπός

Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι ο καθορισµός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών
Προστασίας και Πρόληψης που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του π.δ.17/96 "Mέτρα για την βελτίωση της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και
91/383/EOK" (11/A).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.