Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Περιεχόμενο Βιβλιαρίου Εργασίας Ανηλίκων

Το Βιβλιάριο Εργασίας των Ανηλίκων αποτελείται από 32 σελίδες, στις
οποίες αναγράφονται:
α) Στην πρώτη σελίδσα του εξωφύλλου οι ενδείξεις:
1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3) Ανήκει στ ........................ (Αφήνονται τρεις σειρές για την
αναγραφή του ονόματος, πατρωνύμου, και επωνύμου του κατόχου).
4) Αφήνεται χώρος για επικόλληση φωτογραφίας.
5) Σημειώνονται στο εξώφυλλο οι ενδείξεις "Το βιβλιάριο αυτό
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1837/89 "Για την προστασία των
ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις".
6) ΔΩΡΕΑΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
7) ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ 1989
β) Στη δεύτερη σελίδα του εξωφύλλου αναγράφονται οι ενδείξεις:
1) Βεβαίωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
2) Βεβαίωση ότι ο κάτοχος του Βιβλιαρίου έτυχε Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και επέλεξε από τον Κλάδο ..........................
την Ειδικότητα .......................................

Ημερομηνία ..........................

Ο αρμόδιος υπάλληλος ΟΑΕΔ

Τ.Σ. - Υ

3) `Ετυχε Επαγγελματικού Επαναπροσανατολισμού με δική του επιλογή, ή
λόγω ασθενείας ή ατυχήματος και επέλεξε από τον Κλάδο ................
την Ειδικότητα ........................................

Ημερομηνία ............................

Ο αρμόδιος υπάλληλος ΟΑΕΔ

Τ.Σ. - Υ

γ) Στην τρίτη σελίδα αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:


ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

`Ονομα .............................................................
`Ονομα πατρός ......................................................
Επώνυμο ............................................................
Τόπος γεννήσεως ....................................................
Επαρχία ............................................................
Δ/νση κατοικίας ....................................................
Κλάδος οικον. δραστηριότητος .......................................
Ειδικότητα .........................................................
Καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανηλίκων του έτους .............. με αριθμό
......................................

.................. 19 ....

Προϊσταμ .........

Τ.Σ. - Υ

δ) Στην τέταρτη σελίδα αναγράφονται οι ενδείξεις:


ΕΚΔΟΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ

1) Εκδόθηκε την ....................................................
Ισχύει μέχρι ....................................................

2) Ανανεώθηκε την ..................................................
λόγω: λήξης χρόνου ισχύος, ασθενείας, ατυχήματος, αλλαγής
εργασίας ή ομάδος εργασιών και
Ισχύει μέχρι ....................................................

3) Ανανεώθηκε την ........................ λόγω ....................
.................................................................
Ισχύει μέχρι ....................................................

4) Ανανεώθηκε την ........................ λόγω ....................
.................................................................
Ισχύει μέχρι ....................................................

5) Ανανεώθηκε την ........................ λόγω ....................
.................................................................
Ισχύει μέχρι ....................................................

6) Ανανεώθηκε την ........................ λόγω ....................
.................................................................
Ισχύει μέχρι ....................................................

ε) Στις σελίδες πέντε έως δέκα αναγράφονται τα στοιχεία:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο υπογραφόμενος γιατρός ............................................
του ΙΚΑ, Υποκ/μα ................................. ή του ενταγμένου
στο ΕΣΥ Νοσοκομείου .................................. πιστοποιώ, ότι
μετά τις προβλεπόμενς ιατρικές εξετάσεις από την απόφαση ............
.................. του Υπουργού Υγείας - Πρόνοιας και Κοινων.
Ασφαλίσεων, .................... ανήλικ ..............................
στ...ν οπ......... ανήκει αυτό το Βιβλιάριο, είναι εμβολιασμένος και
σχημάτισμα την πεποίθηση ότι:

α) είναι ικανός ΝΑΙ ΟΧΙ (χωρίς βλάβη της υγείας ή της
σωματικής του ανάπτυξης)

β) δεν είναι ικανός για την ............................... εργασία,
................................... έως ..............................

Στην περίπτωση (β) ο ανήλικος πρέπει να επανεξετασθή την ...........
......................................................................

Ο ιατρός

Τ.Σ. - Υ

στ) Στις σελίδες 11 και 12 αναγράφονται τα στοιχεία:


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο κάτοχος του Βιβλιαρίου αυτού ............................. έχει
προσληφθεί στην υπηρεσία μου την ..................... και απεχώρησε
την ........................................

`Ελαβε την νόμιμη ετήσια άδεια με αποδοχές:

`Ετους ............. από .............. έως .................
" ............. " .............. " .................
" ............. " .............. " .................
" ............. " .............. " .................
" ............. " .............. " .................
" ............. " .............. " .................

............. 19 ....

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ


ζ) Στις σελίδες 13 και επόμενες αναγράφονται οι σπουδαιότερες
διατάξεις του Ν. 1837/89 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την
απασχόληση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 85 τεύχος Α της 23.3.89), καθώς
και ο αριθμός και το ΦΕΚ όπου δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, με την οποία καθορίζονται οι χαρακτηριζόμενες σαν
επικίνδυνες, βαρείες ή ανθυγιεινές εργασίες, στις οποίες απαγορεύεται
γενικά η απασχόληση ανηλίκων, που δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της
ηλικίας τους.

Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο α π ο σ τ ε λ λ ό μ ε ν ο
(συναπτόμενο) υ π ό δ ε ι γ μ α του Βιβλιαρίου Εργασίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.