Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Α.Ν. 435/1968-Καθορισμός αποδοχών

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - ...

Άρθρο 1 -

1. Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Εργασίας, εκδιδομένης μετά γνώμην του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζωνται ελάχιστα όρια μισθών ως και λοιποί όροι εργασίας διά κατηγορίας μισθωτών, διά τας οποίας ελλείψει αντιστοίχου
οργανώσεως εργοδοτών είναι ανέφικτος ή σύναψις συλλογικής συμβάσεως εργασίας, καταλαμβανούσης τας σχέσεις εργασίας των τριών πέμπτων των μισθωτών της κατηγορίας ταύτης και εφ` όσον αι σχέσεις εργασίας των μισθωτών τούτων δεν καταλαμβάνονται υπο συλλογικής συμβάσεως εργασίας ισχυούσης ως γενικώς υποχρεωτικής κατά τας παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 3239/ 1955.
2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον καθοριζόμενα ελάχιστα όρια μισθών και λοιποί όροι εργασίας δύναται να αντικαθίσταται δια συλλογικής συμβάσεως εργασίας οιασδήποτε εκτάσεως ή κηρύξεως τοιαύτης γενικώς υποχρεωτικής.
3. Ως προς την ισχύν, ενεργείαν και τα αποτελέσματα της καθορίζουσης ελάχιστα όρια μισθών και λοιπών όρων εργασίας αποφάσεως ισχύουσιν αναλόγως αι περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας διατάξεις του Νόμου.
4. Πάσα διάταξις αντικειμένη ή αναγόμενη εις θέματα ρυθμιζόμενα υπό του παρόντος καταργείται .
5. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διατάξεις του ΑΝ 435/1968 διατηρήθηκαν σε ισχύ διά του άρθρου 23 παρ. 2
του Ν. 1876/1990
(Α 27).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.