Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 -

1. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
2. Συλλογικαί συμβάσεις εργασίας υπογραφόμεναι παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ως και συλλογικαί συμβάσεις εργασίας και αποφάσεις διαιτησίας κηρυσσόμεναι υποχρεωτικαί κατά την διαδικασίαν του
άρθρου 5 του Ν. 3239/1955, δεν δεσμέυουν το Δημόσιον, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ ως προς το παρ' αυτοίς επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολούμενον προσωπικόν.
3. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα)
Οι παραγρ. 1 και 3 παραλείπονται ως καταργηθείσες με το άρθρο 23 παρ. 1δ Ν. 1876/1990.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.