Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Περιεχόμενο της συμφωνίας

1. Τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών εταιριών και η Ε.Δ.Ο. διαπραγματεύονται με πνεύμα συνεργασίας με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία.
2. Με την επιφύλαξη της αυτονομίας των μερών και τηρούμενης της παραγράφου 4, η συμφωνία της παραγράφου 1 μεταξύ των αρμοδίων οργάνων των συμμετεχουσών εταιριών και της Ε.Δ.Ο. καθορίζει:
α) το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας.
β) τη σύνθεση, τον αριθμό των μελών και την κατανομή των εδρών του οργάνου εκπροσώπησης που θα αποτελέσει το συνομιλητή του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, προκειμένου να υλοποιηθεί η ενημέρωση και η διαβούλευση με τους εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, των
θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της που έχουν την έδρα τους στην Κοινότητα.
γ) τις αρμοδιότητες και την προβλεπόμενη διαδικασία για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με το όργανο εκπροσώπησης.
δ) τη συχνότητα των συνεδριάσεων του οργάνου εκπροσώπησης.
ε) τους οικονομικούς πόρους και τα υλικά μέσα που διατίθενται στο όργανο εκπροσώπησης.
στ) εάν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέρη αποφασίσουν να θεσπίσουν μια ή περισσότερες διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης αντί να συστήσουν όργανο εκπροσώπησης,τις ρυθμίσεις εφαρμογής των διαδικασιών αυτών.
ζ) εάν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέρη αποφασίσουν να θεσπίσουν ρυθμίσεις περί συμμετοχής, την ουσία των ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων (ενδεχομένως) του αριθμού των μελών του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, τα οποία οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, ορίζουν, προτείνουν ή απορρίπτουν, των διαδικασιών εκλογής, ορισμού, πρότασης ή απόρριψης από τους εργαζόμενους καθώς και των δικαιωμάτων τους.
η) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας και τη διάρκειά της, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας και την οικεία διαδικασία.
3. Η συμφωνία δεν υπόκειται, εκτός αντίθετων διατάξεών της στις διατάξεις αναφοράς του προσαρτημένου στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα παραρτήματος.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 3 στοιχείο α) στην περίπτωση Ευρωπαϊκής Εταιρίας, που έχει δημιουργηθεί μέσω μετατροπής, η συμφωνία πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο για όλα τα στοιχεία του ρόλου των εργαζομένων, με εκείνο που υπήρχε στην εταιρία η οποία θα μετατραπεί σε Ευρωπαϊκή Εταιρία.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.